ประวัติความเป็นมา
ตราสัญลักษณ์
วิสัยทัศน์
สภาพทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลทางสังคม
ผู้บริหารฝ่ายราชการการเมือง
สมาชิก สภา อบต.
ผู้บริหารฝ่ายประจำ
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
งานการเจ้าหน้าที่
 
การจัดองค์ความรู้ ( KM )
 
งานด้านการจัดการศึกษา
 
ศูนย์ข้อมูล อบต.เวียง
 
 
 
 
 
 
 
 
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศผู้ชนะโคงการขุดเจาะบ่อบาดาล ม.16
(ประกาศเมื่อ 31/05/2565 เปิดอ่าน 36 ครั้ง)
   
   

(ประกาศเมื่อ 31/05/2565 เปิดอ่าน 56 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคาดลางและคำนวณราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โคงการขุดเจาะบ่อบาดาล ม.16
(ประกาศเมื่อ 31/05/2565 เปิดอ่าน 37 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศผู้ชนะโคงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.24
(ประกาศเมื่อ 31/05/2565 เปิดอ่าน 36 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศผู้ชนะโคงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ม.23
(ประกาศเมื่อ 31/05/2565 เปิดอ่าน 33 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศผู้ชนะโคงการปรับปรุงถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร ม.6
(ประกาศเมื่อ 31/05/2565 เปิดอ่าน 46 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคาดลางและคำนวณราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โคงการปรับปรุงถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร ม.6
(ประกาศเมื่อ 31/05/2565 เปิดอ่าน 137 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 24
(ประกาศเมื่อ 05/05/2565 เปิดอ่าน 42 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 23
(ประกาศเมื่อ 23/03/2565 เปิดอ่าน 43 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ คสล. หมู่ที่ 10
(ประกาศเมื่อ 23/03/2565 เปิดอ่าน 49 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขุดลอกหนองปลาขาว หมู่ที่ 6
(ประกาศเมื่อ 18/03/2565 เปิดอ่าน 53 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการขุดลอกหนองปลาขาว หมู่ที่ 6
(ประกาศเมื่อ 18/03/2565 เปิดอ่าน 51 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ม.11
(ประกาศเมื่อ 14/03/2565 เปิดอ่าน 60 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด ม.5
(ประกาศเมื่อ 14/03/2565 เปิดอ่าน 120 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ม.11
(ประกาศเมื่อ 14/03/2565 เปิดอ่าน 70 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว ม.22
(ประกาศเมื่อ 14/03/2565 เปิดอ่าน 77 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว ม.9
(ประกาศเมื่อ 14/03/2565 เปิดอ่าน 71 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว ม.22
(ประกาศเมื่อ 14/03/2565 เปิดอ่าน 70 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว ม.9
(ประกาศเมื่อ 14/03/2565 เปิดอ่าน 264 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 11
(ประกาศเมื่อ 24/02/2565 เปิดอ่าน 73 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม หมู่ที่ 8
(ประกาศเมื่อ 21/02/2565 เปิดอ่าน 192 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม หมู่ที่ 8
(ประกาศเมื่อ 21/02/2565 เปิดอ่าน 75 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าพื้นที่การเกษตร
(ประกาศเมื่อ 18/02/2565 เปิดอ่าน 56 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าพื้นที่การเกษตร
(ประกาศเมื่อ 18/02/2565 เปิดอ่าน 66 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน บ้านทุ่งโห้ง หมู่ที่ 5
(ประกาศเมื่อ 18/02/2565 เปิดอ่าน 46 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างปรับปรุงศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน บ้านทุ่งโห้ง หมู่ที่ 5
(ประกาศเมื่อ 18/02/2565 เปิดอ่าน 51 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโรดจอดรถสำนักงาน อบต.เวียง
(ประกาศเมื่อ 18/02/2565 เปิดอ่าน 43 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 5
(ประกาศเมื่อ 17/02/2565 เปิดอ่าน 48 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกหมู่ที่ 12
(ประกาศเมื่อ 10/02/2565 เปิดอ่าน 44 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกหมู่ที่ 12
(ประกาศเมื่อ 02/02/2565 เปิดอ่าน 48 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโคงการก่อสร้างโรงรถสำนักงาน อบต.เวียง
(ประกาศเมื่อ 13/12/2564 เปิดอ่าน 52 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศผู้ชนะโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว อ่างเก็บน้ำบ้านทุ่งโห้ง
(ประกาศเมื่อ 24/11/2564 เปิดอ่าน 82 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างผนัง คสล. ร่องขุ่น ม.5
(ประกาศเมื่อ 09/11/2564 เปิดอ่าน 62 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว อ่างเก็บน้ำบ้านทุ่งโห้ง
(ประกาศเมื่อ 03/11/2564 เปิดอ่าน 65 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม ม.17
(ประกาศเมื่อ 19/10/2564 เปิดอ่าน 62 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเมาสาธารณภัย(e-bidding)
(ประกาศเมื่อ 18/10/2564 เปิดอ่าน 87 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธืเผยแพร่ ผู้ยื่นเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเมาสาธารณภัย(e-bidding)
(ประกาศเมื่อ 18/10/2564 เปิดอ่าน 86 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธืเผยแพร่ ผู้มาขอรับ ซื้อเอกสาร โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเมาสาธารณภัย(e-bidding)
(ประกาศเมื่อ 18/10/2564 เปิดอ่าน 84 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ม.19
(ประกาศเมื่อ 18/10/2564 เปิดอ่าน 294 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ม.12
(ประกาศเมื่อ 18/10/2564 เปิดอ่าน 88 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการป้องกันตลิ่งพัง ม.22
(ประกาศเมื่อ 14/10/2564 เปิดอ่าน 91 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการป้องกันตลิ่งพัง ม.22
(ประกาศเมื่อ 14/10/2564 เปิดอ่าน 98 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านร่องริว ม.12
(ประกาศเมื่อ 23/09/2564 เปิดอ่าน 96 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการวางท่อระบายน้ำ ม.19
(ประกาศเมื่อ 17/09/2564 เปิดอ่าน 101 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ม.12
(ประกาศเมื่อ 17/09/2564 เปิดอ่าน 72 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้าง ผนัง คสล. ม.5
(ประกาศเมื่อ 16/09/2564 เปิดอ่าน 89 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงก่อสร้างท่อเหลี่ยม ม.17
(ประกาศเมื่อ 16/09/2564 เปิดอ่าน 93 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขุดลอกห้วยผึ้ง ม.22
(ประกาศเมื่อ 15/09/2564 เปิดอ่าน 67 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการขุดลอกห้วยผึ้ง ม.22
(ประกาศเมื่อ 15/09/2564 เปิดอ่าน 77 ครั้ง)
   
   

Total 582 Record : 12 Page : << Back [ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ] Next>>
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
เลขที่ 345 หมู่ 12 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57160
โทร. 053-795691 แฟกซ์ 053-795691
อีเมล. saraban@abt-wiangthoeng.go.th
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน ::
Copyright © 2023 www.abt-wiangthoeng.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น