ประวัติความเป็นมา
ตราสัญลักษณ์
วิสัยทัศน์
สภาพทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลทางสังคม
ผู้บริหารฝ่ายราชการการเมือง
สมาชิก สภา อบต.
ผู้บริหารฝ่ายประจำ
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
งานการเจ้าหน้าที่
 
การจัดองค์ความรู้ ( KM )
 
งานด้านการจัดการศึกษา
 
ศูนย์ข้อมูล อบต.เวียง
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

ลักษณะที่ตั้ง

เลขที่   345   หมู่ที่   12   ถนนเทิง – เชียงของ   ตำบลเวียง  อำเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย     57160

ห่างจากที่ว่าการอำเภอเทิงประมาณ 3   กิโลเมตร  และห่างจากตัวจังหวัดเชียงรายประมาณ  65  กิโลเมตร   ตั้งอยู่ทางทิศเหนือ ของศาลากลางจังหวัดเชียงราย   และอยู่ทางทิศตะวันออกที่ว่าการอำเภอเทิง    สถานที่ราชการใกล้เคียง   สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย  สาขาเทิง

อาณาเขตติดต่อ

                ทิศเหนือ         ติดต่อเขตองค์การบริหารตำบลต้าอำเภอขุนตาล  จังหวัดเชียงราย   และเขตเทศบาลตำบลสันทรายงาม  อำเภอเทิง    จังหวัดเชียงราย                 

                ทิศตะวันออก   ติดต่อเขตเทศบาลตำบลหงาว   อำเภอเทิง    จังหวัดเชียงราย

                ทิศใต้             ติดต่อเขตองค์การบริหารตำบลอ่างทอง   อำเภอเชียงคำ   จังหวัดพะเยา

                ทิศตะวันตก     ติดต่อเขตเทศบาลตำบลเวียงเทิง   อำเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย

หมู่บ้านในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียง  มีจำนวน  20  หมู่บ้าน  ดังนี้

 

1.บ้านห้วยไคร้                     หมู่ที่  3                  ผู้ใหญ่บ้านชื่อ      นายนิกร               แปงคำ

2.บ้านร่องแช่                       หมู่ที่  4                  ผู้ใหญ่บ้านชื่อ      นายกุน                เขียวจำปา

3.บ้านทุ่งโห้ง                       หมู่ที่  5                  ผู้ใหญ่บ้านชื่อ      นายดวงแสง         ไกลถิ่น

4.บ้านห้วยไคร้ใหม่               หมู่ที่  6                  ผู้ใหญ่บ้านชื่อ    นายประทวน           กรดแก้ว

5.บ้านทุ่งขันไชย                   หมู่ที่  7                  ผู้ใหญ่บ้านชื่อ      ร.ต.รำจวน           วงศ์ใหญ่

6.บ้านห้วยไคร้เก่า                 หมู่ที่  8                  ผู้ใหญ่บ้านชื่อ      ร.ต.ศรีบุตร          ผู้ดี

7.บ้านร่องขามป้อม                หมู่ที่  9                  ผู้ใหญ่บ้านชื่อ      นายนิวัฒิ             ไวยกรรณ์

8.บ้านใหม่                           หมู่ที่  10                ผู้ใหญ่บ้านชื่อ     นายอนันต์           กองวงค์

9.บ้านห้วยผึ้ง                       หมู่ที่  11                 ผู้ใหญ่บ้านชื่อ      นายประสิทธิ์        บุญก้ำ

10.บ้านร่องริว                       หมู่ที่  12                ผู้ใหญ่บ้านชื่อ      นายกำจัด            เสนาดี

11.บ้านห้วยหลวง                  หมู่ที่ 13                  ผู้ใหญ่บ้านชื่อ      นายคำเพชร        โสภาภักดี

12.บ้านม่วงไพวัลย์                 หมู่ที่  16                ผู้ใหญ่บ้านชื่อ      นายสิงห์ทอน       เย็นใจ

13.บ้านห้วยไคร้สันติภาพ         หมู่ที่  17              ผู้ใหญ่บ้านชื่อ       นายกิตติพงษ์        แปงคำ

14.บ้านริมอิง                         หมู่ที่  18              ผู้ใหญ่บ้านชื่อ       นายจำนงค์           ศิริใจ

15.บ้านทุ่งเฉลิมพระเกียรติ        หมู่ที่  19              ผู้ใหญ่บ้านชื่อ       นายตัน               ทฤษฎี

16.บ้านห้วยไคร้เหนือ              หมู่ที่  21             ผู้ใหญ่บ้านชื่อ        นายวีนัส              ณ เมืองนิล

17.บ้านทุ่งโห้งเหนือ                หมู่ที่  22             กำนันตำบลเวียงชื่อ  นายสว่าง            วิชา

18.บ้านห้วยระเมศ                   หมู่ที่  23             ผู้ใหญ่บ้านชื่อ      นายจันทร์แก้ว       ดอนโศรก

 19.บ้านห้วยไคร้ใต้                 หมู่ที่  24             ผู้ใหญ่บ้านชื่อ      นายรุ่ง                 ทะลา

20.บ้านห้วยไคร้ลานทอง           หมู่ที่ 25              ผู้ใหญ่บ้านชื่อ      นายพิเศษ            ทะบุญมา

จำนวนพื้นที่

       องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง  มีพื้นที่ทั้งสิ้น  81.6230 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 51, 014.37 ไร่  มีลักษณะเป็นพื้นที่ราบลุ่มตามแนวเขตภูเขา และเขตป่าไม้ มีแม่น้ำอิงและแม่น้ำลาวไหลผ่าน ที่อยู่อาศัยของประชาชนเป็นเชิงเขาและที่ราบเชิงเขา   มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1020 และหมายเลข 1021 ผ่าน

       จำนวนประชากร

หมู่ที่

หมู่บ้าน

จำนวนครัวเรือน

ประชากรชาย

ประชากรหญิง

รวมประชากร

3

บ้านห้วยไคร้

179

183

176

359

4

บ้านร่องแช่          

291

440

402

842

5

บ้านทุ่งโห้ง         

260

303

317

620

6

บ้านห้วยไคร้ใหม่

318

448

417

865

7

บ้านทุ่งขันไชย

241

221

177

398

8

บ้านห้วยไคร้เก่า

168

227

243

470

9

บ้านร่องขามป้อม

156

220

236

456

10

บ้านใหม่              

372

321

350

671

11

บ้านห้วยผึ้ง          

202

244

225

469

12

บ้านร่องริว           

398

482

476

958

13

บ้านห้วยหลวง

252

432

442

874

16

บ้านม่วงไพวัลย์

109

143

118

261

17

บ้านห้วยไคร้สันติภาพ

198

267

241

508

18

บ้านริมอิง            

139

218

235

453

19

บ้านทุ่งเฉลิมพระเกียรติ

174

198

178

376

21

บ้านห้วยไคร้เหนือ

173

217

242

459

22

บ้านทุ่งโห้งเหนือ

200

212

254

466

23

บ้านห้วยระเมศ

206

237

216

453

24

บ้านห้วยไคร้ใต้

138

211

192

403

25

บ้านห้วยไคร้ลานทอง

138

200

221

421

 

รวม

4,312

5,424

5,358

10,782

ที่มา : สำนักงานทะเบียนอำเภอเทิง    ณ วันที่ 13  เดือนพฤษภาคม   พ.ศ.2559

รายละเอียดประชากรที่ขอรับสวัสดิการ

                จำนวนประชากรพิการที่ขึ้นทะเบียน                                                   จำนวน         244    คน

                จำนวนผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ                                           จำนวน       1,667    คน

                จำนวนประชากรที่ติดเชื้อ HIV ที่ขอรับเบี้ยยังชีพ                                   จำนวน           57    คน

1.ข้อมูลด้านสังคม

 1. ศาสนสถาน                 จำนวน        16        แห่ง
 1. วัดหนองปลาขาว                  ตั้งอยู่หมู่ที่  6  บ้านห้วยไคร้ใหม่
 2. วัดโพธิ์สว่าง                        ตั้งอยู่หมู่ที่  6  บ้านห้วยไคร้ใหม่
 3. วัดห้วยไคร้เก่า                     ตั้งอยู่หมู่ที่  8  บ้านห้วยไคร้เก่า
 4. วัดพระธาตุขุนทอง                ตั้งอยู่หมู่ที่  25 บ้านห้วยไคร้ลานทอง
 5. วัดพระธาตุจอมหงส์               ตั้งอยู่หมู่ที่  11 บ้านห้วยผึ้ง
 6. วัดทุ่งโห้ง                            ตั้งอยู่หมู่ที่  5  บ้านทุ่งโห้ง
 7. วัดพระธาตุจุฬามณี                ตั้งอยู่หมู่ที่  19 บ้านทุ่งเฉลิมพระเกียรติ
 8. วัดร่องริว                             ตั้งอยู่หมู่ที่  12 บ้านร่องริว
 9. วัดเทิงเสาหิน                        ตั้งอยู่หมู่ที่  9  บ้านร่องขามป้อม
 10. สำนักสงฆ์บ้านห้วยระเมศ        ตั้งอยู่หมู่ที่  23 บ้านห้วยระเมศ
 11. วัดขันไชยวราราม                  ตั้งอยู่หมู่ที่  7  บ้านทุ่งขันไชย
 12. วัดป่าม่วงไพรวัลย์                  ตั้งอยู่หมู่ที่  16 บ้านม่วงไพรวัลย์
 13. วัดช้างค้ำ                             ตั้งอยู่หมู่ที่  4  บ้านร่องแช่
 14. วัดโพธิ์ศรีพัฒนา                    ตั้งอยู่หมู่ที่  13 บ้านห้วยหลวง
 15. มัศยิด                                 ตั้งอยู่หมู่ที่  12  บ้านร่องริว
 16. โบสถ์คริสตจักร                     ตั้งอยู่หมู่ที่  10  บ้านใหม่

          ฌาปนสถาน                         จำนวน     6      แห่ง

 • ฌาปนสถานบ้านห้วยไคร้
 • ฌาปนสถานบ้านทุ่งเฉลิมพระเกียรติ
 • ฌาปนสถานบ้านร่องริว
 • ฌาปนสถานบ้านร่องขามป้อม
 • ฌาปนสถานบ้านทุ่งขันไชย
 • ฌาปนสถานบ้านร่องแช่

          1.2  กลุ่มมวลชนอาสา

                          1.อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)                            จำนวน    150      คน

                          2.สมาชิกหมอดินอาสา                                                          จำนวน      20     คน

                          3.อาสาสมัครปศุสัตว์                                                             จำนวน     20     คน

                          4.อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน                                      จำนวน    200    คน

 

1.3 ประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญ

                          1. งานประเพณีสงกรานต์                เดือนเมษายน

                         2. งานประเพณีแห่เทียนพรรษา   ประมาณเดือนกรกฎาคม

                         3. งานประเพณีลอยกระทง   ประมาณ เดือนพฤศจิกายน

                         4. งานประเพณี แข่งขันเรือพาย  ประมาณเดือน ตุลาคม

                         5. งานประเพณีบุญผะเหวด  ประมาณเดือนกุมภาพันธ์

6. งานประเพณีบุญบั้งไฟ  ประมาณเดือนเมษายน – พฤษภาคม

2.ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ

2.1 การประกอบอาชีพของประชากรในพื้นที่

                                1.ด้านเกษตรกรรม                                              ประมาณร้อยละ   60           เปอร์เซ็นต์

                                2.ด้านการค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว                               ประมาณร้อยละ   15           เปอร์เซ็นต์

                                3.การรับจ้างทั่วไป                                               ประมาณร้อยละ   10           เปอร์เซ็นต์

                                4.การรับราชการ                                                 ประมาณร้อยละ   10           เปอร์เซ็นต์

                                5.ประกอบอาชีพอื่น ๆ                                          ประมาณร้อยละ     5           เปอร์เซ็นต์

2.2 พืชเศรษฐกิจสำคัญที่สร้างรายได้ของประชาชนในพื้นที่

                1.ข้าว                                     จำนวนพื้นที่เพาะปลูกประมาณ       4,000   ไร่

                2.ข้าวโพด                             จำนวนพื้นที่เพาะปลูกประมาณ       1,500   ไร่

                3.แตงโม                               จำนวนพื้นที่เพาะปลูกประมาณ          200   ไร่

                4.ลำไย                                   จำนวนพื้นที่เพาะปลูกประมาณ       1,000   ไร่

2.3 การประกอบกิจการพานิชย์และบริการ  ( ข้อมูลจากงานจัดเก็บรายได้ )

ร้านค้า/ขายของชำ                                                  78           แห่ง

โรงสีข้าว                                                               19           แห่ง

โรงเรียนเอกชน                                                        2            แห่ง

อุตสาหกรรมขนาดเล็ก                                              12           แห่ง

หอพัก/บ้านเช่า/โรงแรม/รีสอร์ท                                    4           แห่ง

ร้านอาหาร                                                             18           แห่ง

ร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง                                            4            แห่ง

ร้านจำหน่ายอุปกรณ์การเกษตร                                    7            แห่ง

ปั๊มน้ำมัน                                                                 1            แห่ง

อู่ซ่อมรถ/เคาะพ่นสี                                                  16           แห่ง

ตลาดสด                                                                 3           แห่ง

3.ข้อมูลด้านการศึกษา

3.1  สถานศึกษา

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   สังกัด อบต.                                               จำนวน       5    แห่ง

        1.1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไคร้                                

        1.2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งโห้ง                                  

        1.3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่

        1.4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยหลวง

       1.5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านริมอิง

2. โรงเรียนประถมศึกษา  4  แห่ง เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา   จำนวน 2 แห่ง

        2.1. โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา)

        2.2. โรงเรียนบ้านร่องแช่ (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา)

        2.3. โรงเรียนบ้านทุ่งโห้ง                                                    

        2.4. โรงเรียนบ้านใหม่

3. โรงเรียนเอกชน จำนวน 2 แห่ง จัดการศึกษาระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย

        3.1. โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา( อนุบาลถึง ป.6)   

        3.2. โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม(อนุบาลถึง ม.6)

4.ข้อมูลการบริการขั้นพื้นฐาน

   4.1  สถานที่ราชการในพื้นที่

                          1.สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย   สาขาเทิง     

                          2. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค   อำเภอเทิง           

                          3. สถานีไฟฟ้าแรงสูง

   4.2  การสาธารณสุข

                          1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร่องแช่                        จำนวน      1     แห่ง

4.3  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

                          1. รถบรรทุกน้ำ                   ขนาด     10,000   ลิตร      จำนวน     1     คัน

                          2. เรือท้องแบน                    จำนวน        2       ลำ

          4.4  งานโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

                                1.ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก                                จำนวน                   84           เส้นทาง

                                2.ถนนลาดยางแอสฟัลล์ติกคอนกรีต                   จำนวน                   7              เส้นทาง

                                3.ถนนหินคลุก                                               จำนวน                   19           เส้นทาง

                                4.ถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร                          จำนวน                   36           เส้นทาง

                                5.ประปาหมู่บ้าน                                             จำนวน                   14           จุด

                                6.รางระบายน้ำ                                               จำนวน                   12           แห่ง

                                7.ไฟฟ้าสาธารณะ                                            จำนวน                   55           จุด

                                8. สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก                             จำนวน                   7              แห่ง

                                9. ท่อเหลี่ยม                                                  จำนวน                   23           แห่ง

                                10. คลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร                             จำนวน                   6              แห่ง

                                11. ฝายกักเก็บและชะลอน้ำ                                จำนวน                   15           แห่ง

                                12. อาคารเอนกประสงค์                                     จำนวน                   8              หลัง

                4.5 แหล่งน้ำสำหรับการอุปโภคและบริโภค

                                1.อ่างเก็บน้ำ                                                   จำนวน                   5              แห่ง

                                2.หนองน้ำสาธารณะ                                         จำนวน                   8              แห่ง

                                3.แม่น้ำ/ลำเหมือง/ลำห้วย                                 จำนวน                   8              แห่ง

 

5.ข้อมูลด้านบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

5.1 พนักงานส่วนตำบล              จำนวน        26     คน

ลำดับที่

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

1

นางจารุมาศ  สวัสดี

ปลัด อบต.

2

นางจุฑาทิพ  หยงสตาร์

รองปลัด อบต.

3

นายดิเรก  พงษ์ธนานุวัฒน์

หัวหน้าสำนักปลัด

4

นายอัครเดช  ผาสิงห์

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

5

นางชฎาพร  โปธาตุ

นักจัดการงานทั่วไป

6

ส.อ.วิสิษฐ์  อรินทร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

7

น.ส.กัลยกร  ไชยเมือง

นักทรัพยากรบุคคล

8

น.ส.อ้อมฤทัย  เขาไกรราช

นิติกร

9

น.ส.ชนิภรณ์  ซาซง

นักวิชาการเกษตร

10

นายเอกชัย  มาทิพย์

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

11

นางปราณี  อึ้งตระกูล

เจ้าพนักงานธุรการ

12

นางนันทิกา หอวิมาลย์

ผู้อำนวยการกองคลัง

13

น.ส.กาญจนา  เป็กธนู

หัวหน้าฝ่ายการเงิน

14

น.ส.วิภา  นิสเรศ

นักวิชาการเงินและบัญชี

15

นายประกอบ  เจริญรัมย์

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

16

น.ส.ณัฐลิกา  ไกลถิ่น

เจ้าพนักงานพัสดุ

17

นายสุทัศน์   มาลารัตน์

ผู้อำนวยการกองช่าง

18

นายสมศักดิ์  จักรษี

นายช่างโยธา

19

น.ส.ดวงสมร    นาธิเลศ

นักวิชาการศึกษา

20

นางลักขณา  บุญช่วยเหลือ

เจ้าพนักงานธุรการ

21

นางศิรินาท   สุขเจริญ

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

22

นางกัญญา  ธิโนชัย

ครูผู้ดูแลเด็ก

23

นางพรรณีย์  โนราช

ครูผู้ดูแลเด็ก

24

น.ส.ฐิติชญาน์  คำทะ

ครูผู้ดูแลเด็ก

25

นางจันทร์สม  โนราช

ครูผู้ดูแลเด็ก

26

นางดารี  แก้วลือชัย

ครูผู้ดูแลเด็ก

 

 

5.2 พนักงานจ้าง ตามภารกิจ                                     จำนวน        13     คน

ลำดับที่

ชื่อ – สกุล

อัพเดทเมื่อ16/09/2559
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
เลขที่ 345 หมู่ 12 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57160
โทร. 053-795691 แฟกซ์ 053-795691
อีเมล. saraban@abt-wiangthoeng.go.th
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน ::
Copyright © 2022 www.abt-wiangthoeng.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น