ประวัติความเป็นมา
ตราสัญลักษณ์
วิสัยทัศน์
สภาพทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลทางสังคม
ผู้บริหารฝ่ายราชการการเมือง
สมาชิก สภา อบต.
ผู้บริหารฝ่ายประจำ
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
งานการเจ้าหน้าที่
 
การจัดองค์ความรู้ ( KM )
 
งานด้านการจัดการศึกษา
 
ศูนย์ข้อมูล อบต.เวียง
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำและผู้นำองค์กรในชุมชนด้านสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565
ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลเวียง ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ได้ดำเนินการจับฉลากแบ่งทีมแข่งขันเรือพาย ประจำปี 2565
วันที่ 18 ตุลาคม 2565 ท้องถิ่นอำเภอเทิง จัดประชุมผู้บริหาร ปลัดฯ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเทิง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานและลูกจ้าง อบต.เวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (การปฏิบัติงานด้านพัสดุ พรบ.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐฯ)
โครงการรวบรวมและขนย้ายขยะอันตราย “ท้องถิ่นเชียงราย สร้างสรรค์ ร่วมกันกำจัดขยะอันตราย” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าการเกษตรและอาหารปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โครงการอบรมให้ความรู้รักษ์ไต ป้องกันเบาหวาน ความดันโลหิตสูงและโรคแทรกซ้อน รุ่นที่ 3
โครงการส่งเสริมการดำเนินการตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โครงการอบรมให้ความรู้ รักษ์ไต ป้องกันเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคแทรกซ้อน รุ่นที่ 2 บ้านทุ่งโห้ง
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมการผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพ การผลิตปุ๋ยหมักแบบกองแถวยาวไม่พลิกกลับกอง และปุ๋ยหมักแบบวงตาข่าย
โครงการอบรมให้ความรู้ รักษ์ไต ป้องกันเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคแทรกซ้อน รุ่นที่ 1 (บ้านห้วยไคร้)
การประชุมสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในด้านการสงเคราะห์และช่วยเหลือราษฎรในชุมชน
โครงการอนุรักษ์ดินและน้ำ โดยการปลูกหญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน : กิจกรรมกำจัดผักตบชวาในแหล่งน้ำสาธารณะ
โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน ในพระราชประสงค์ ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล ในโรงเรียนและชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
โครงการประเมินรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2565
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
งานป้องกันฯ อบต.เวียง ร่วมกับประมงอำเภอเทิง รับลงทะเบียนและออกตรวจสอบพื้นที่ที่เลี้ยงสัตว์น้ำที่ได้รับผลกระทบเนื่องจากฝนตกหนักและต่อเนื่องในพื้นที่บ้านห้วยไคร้ จำนวน 6 หมู่บ้าน เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม
รับการตรวจประเมินคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบศูนย์บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
อบรมทบทวนความรู้การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ แก่อาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ
วันที่ 11 สิงหาคม 2565 อบต.เวียง นำโดย ผู้บริหาร สมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่ อบต.เวียง ร่วมกับราษฎรบ้านทุ่งโห้ง ร่วมกันปลูกต้นไม้ บริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านทุ่งโห้ง เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565
วันที่ 12 สิงหาคม 2565 งานป้องกันฯ อบต.เวียง นำรถบรรทุกน้ำ ฉีดล้างถนนและบ้านเรือนราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำไหลหลากและดินโคลนไหลสู่บ้านเรือน หมู่ 8 , หมู่ 9, หมู่ 17 และหมู่ 25 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จัง
     

Total 146 Record : 6 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] Next>>
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
เลขที่ 345 หมู่ 12 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57160
โทร. 053-795691 แฟกซ์ 053-795691
อีเมล. saraban@abt-wiangthoeng.go.th
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน ::
Copyright © 2023 www.abt-wiangthoeng.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น