ประวัติความเป็นมา
ตราสัญลักษณ์
วิสัยทัศน์
สภาพทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลทางสังคม
ผู้บริหารฝ่ายราชการการเมือง
สมาชิก สภา อบต.
ผู้บริหารฝ่ายประจำ
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
งานการเจ้าหน้าที่
 
การจัดองค์ความรู้ ( KM )
 
งานด้านการจัดการศึกษา
 
ศูนย์ข้อมูล อบต.เวียง
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2566 (โครงการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุไทย 80 ปี ยังแจ๋วสุขภาพดีมีมาตรฐาน)
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านปวง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน
โครงการอบรมบุคลากรทางการศึกษา ในกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรทางการศึกษา ครูและผู้ดูแลเด็ก ปี พ.ศ. 2566)
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดดอกไม้ประดิษฐ์ รุ่นที่ 1)
โครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้สูงอายุและผู้พิการในเขต อบต.เวียง ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2566
งานนวัตกรรมท้องถิ่นอัจฉริยะ ด้วย Platform ชุมชนเปรื่องปราชญ์ ด้วยระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน GIS
กิจกรรมอบรมให้ความรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
โครงการจิตอาสาปลูกป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2566
"เก้าอี้มหัศจรรย์ สิ่งประดิษฐ์ที่ใช้รักษาอาการปวดเมื่อย"
โครงการหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา (หล่อเทียนพรรษา) ประจำปีงบประมาณ 2566
กิจกรรมการประดิษฐ์ดอกไม้แห้งเนื่องในงานต่างๆ" ภายใต้โครงการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการส่งเสริมกิจกรรมการทำงานและการส่งเสริมรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการประดิษฐ์ไม้กวาดดอกหญ้า)
โครงการอบรมและตรวจหาสารเคมีตกค้างในเลือด ปีงบประมาณ 2566
โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ วัดร่องริว ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2566
กิจกรรม Kick Off การรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก
โครงการรณรงค์และป้องกันยาเสพติด และโครงการ To Be Number One ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฎจราจร ประจำปีงบประมาณ 2566
ส่งมอบอาคาร ตามโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยให้แก่ผู้ยากไร้
โครงการพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่นด้านการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทน เพื่อการแปรรูปผลผลิต และการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผลผลิตทางการเกษตร
โครงการอบรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ บ้านร่องแช่ หมู่ที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการปลูกป่าชุมชน เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กิจกรรม : วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566
โครงการป้องกันอัคคีภัยในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
กิจกรรม : ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน”
     

Total 261 Record : 10 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ] 4 [ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ] Next>>
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
เลขที่ 345 หมู่ 12 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57160
โทร. 053-795691 แฟกซ์ 053-795691
อีเมล. saraban@abt-wiangthoeng.go.th
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน ::
Copyright © 2024 www.abt-wiangthoeng.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น