ประวัติความเป็นมา
ตราสัญลักษณ์
วิสัยทัศน์
สภาพทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลทางสังคม
ผู้บริหารฝ่ายราชการการเมือง
สมาชิก สภา อบต.
ผู้บริหารฝ่ายประจำ
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
งานการเจ้าหน้าที่
 
การจัดองค์ความรู้ ( KM )
 
งานด้านการจัดการศึกษา
 
ศูนย์ข้อมูล อบต.เวียง
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการประเมินรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2565
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
งานป้องกันฯ อบต.เวียง ร่วมกับประมงอำเภอเทิง รับลงทะเบียนและออกตรวจสอบพื้นที่ที่เลี้ยงสัตว์น้ำที่ได้รับผลกระทบเนื่องจากฝนตกหนักและต่อเนื่องในพื้นที่บ้านห้วยไคร้ จำนวน 6 หมู่บ้าน เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม
รับการตรวจประเมินคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบศูนย์บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
อบรมทบทวนความรู้การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ แก่อาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ
วันที่ 11 สิงหาคม 2565 อบต.เวียง นำโดย ผู้บริหาร สมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่ อบต.เวียง ร่วมกับราษฎรบ้านทุ่งโห้ง ร่วมกันปลูกต้นไม้ บริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านทุ่งโห้ง เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565
วันที่ 12 สิงหาคม 2565 งานป้องกันฯ อบต.เวียง นำรถบรรทุกน้ำ ฉีดล้างถนนและบ้านเรือนราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำไหลหลากและดินโคลนไหลสู่บ้านเรือน หมู่ 8 , หมู่ 9, หมู่ 17 และหมู่ 25 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จัง
การประชุมสภา อบต.เวียง สมัยสามัญ ที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 โดยได้ดำเนินการประชุมจำนวน 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565, ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 และครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 15 ส
วันที่ 17 สิงหาคม 2565 งานป้องกันฯ อบต.เวียง ดำเนินการให้สูบน้ำออกจากบ้านเรือนของราษฎร หมู่ที่ 10 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง เนื่องมาจากฝนตกหนักและต่อเนื่อง
งานสาธารณสุข อบต.เวียง จัดโครงการผู้สูงอายุสุขใจ สูงวัยอย่างมีคุณภาพ จำนวน 3 วัน ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เป้าหมายได้แก่ ผู้สูงอายุ ในพื้นที่ อบต.เวียง
วันที่ 15 สิงหาคม 2565 งานป้องกันฯ อบต.เวียง จัดทำโครงการขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฏจราจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยหลวง หมู่ที่ 13 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
วันที่ 11 สิงหาคม 2565 กองช่าง อบต.เวียง ดำเนินการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) หมู่ 24 และหมู่ 11 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
วันที่ 11 สิงหาคม 2565 นายสวาท สมใจ นายก อบต.เวียง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและงานพัฒนาชุมชน ร่วมกับโรงพยาบาลเทิง ออกพื้นที่ติดตามผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงพื้นที่บ้านทุ่งโห้ง ตำบลเวียง อำเภอเท
งานป้องกันฯ อบต.เวียง ดำเนินการนำรถน้ำฉีดล้างทำความสะอาดห้องน้ำ และเติมน้ำเพื่ออุปโภคในพืนที่ป่าสุสาน บ้านทุ่งโห้ง ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
งานป้องกันฯ และกองช่าง อบต.เวียง นำรถกระเช้าและอุปกร์เพื่อตัดแต่งกิ่งไม้ ณ บริเวณวัดเสาหิน หมู่ 9 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.เวียง นำรถบรรทุกน้ำแจกจ่ายน้ำอุปโภค แก่ราษฎรบ้านหมู่ 4 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย
กองช่าง อบต.เวียง ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง (ไฟกิ่ง) หมู่ 8 และ หมู่ 24
งานสาธารณสุข อบต.เวียง ออกตรวจสอบพื้นที่ที่ทิ้งสิ่งปฏิกูล หมู่ 7
งานป้องกันฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร อบต.เวียง ออกตรวจสอบพื้นที่การเกษตรที่เสียหายเนื่องจากน้ำท่วม ในพื้นที่รับผิดชอบของ อบต.เวียง
โครงการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี พร้อมกับบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการด้านเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและการแปรรูปผลผลิตสินค้าทางการเกษตรสู่กลุ่มเกษตรกร
งานส่งเสริมการเกษตร อบต.เวียง จัดโครงการปลูกป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กิจกรรมจิตอาสา “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น วันที่ 28 กรกฎาคม 2565
โครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา ระหว่างวันที่ 6-12 กรกฎาคม 2565
นายสวาท สมใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ แม่หญิงยุคใหม่ต้านภัยมะเร็งเต้านม จัดโดยกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลเวียง เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบร
นายสวาท สมใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้า
งานสาธารณสุข อบต.เวียง ออกพื้นที่สำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย และพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ในพื้นที่บ้านห้วยไคร้ หมู่ 6 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
คณะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ พ.ศ.2565 และเพื่อเป็นการรณรงค์การจัดกิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ เมื่อวันที่ 7 มิถนุายน 2565
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.เวียง จัดโครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ระหว่างวันที่ 22 - 24 มิถุนายน 2565 ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
     

Total 261 Record : 10 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] 6 [ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ] Next>>
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
เลขที่ 345 หมู่ 12 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57160
โทร. 053-795691 แฟกซ์ 053-795691
อีเมล. saraban@abt-wiangthoeng.go.th
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน ::
Copyright © 2024 www.abt-wiangthoeng.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น