ประวัติความเป็นมา
ตราสัญลักษณ์
วิสัยทัศน์
สภาพทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลทางสังคม
ผู้บริหารฝ่ายราชการการเมือง
สมาชิก สภา อบต.
ผู้บริหารฝ่ายประจำ
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
งานการเจ้าหน้าที่
 
การจัดองค์ความรู้ ( KM )
 
งานด้านการจัดการศึกษา
 
ศูนย์ข้อมูล อบต.เวียง
 
 
 
 
 
 
 
 
อบต.เวียง จัดกิจกรรมรณรงค์ประสัมพันธ์ตามยุทธการพิชิตภัยยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2564
งานป้องกันฯ อบต.เวียง ให้บริการส่งน้ำอุปโภคให้กับราษฎรในเขตตำบลเวียง เพื่อบรรเทาปัญหาขาดแคลนน้ำ ช่วงเดือนพฤษภาคม 2564
อบต.เวียง นำรถออกประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ เพื่อสร้างการรับรู้ ตระหนักรู้ แก่ประชาชน ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19 )
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง สมัยสามัญ ที่ 3 พ.ศ.2564
กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ พ.ศ.2564
โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน หมู่ 19 (ถนนไร้คลอง)
โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านห้วยไคร้ หมู่ 3
โครงการขุดลอกร่องย่าง บ้านร่องริว หมู่ 12
งานป้องกันฯ อบต.เวียง ให้บริการส่งน้ำอุปโภคให้กับราษฎรในเขตตำบลเวียง เพื่อบรรเทาปัญหาขาดแคลนน้ำ
งานป้องกันฯ อบต.เวียง ร่วมกับชุดปฏิบัติการดับไฟป่า ผู้นำหมู่บ้าน ราษฎร ร่วมกันดับไฟ บ้านห้วยผึ้ง หมู่ 11
งานป้องกันฯ อบต.เวียง ร่วมกับกำนันตำบลเวียง ผู้นำหมู่บ้าน ราษฎร ร่วมกันดับไฟลุกลามบริเวณป่าชุมชน บ้านทุ่งโห้ง หมู่ 22
โครงการอบรมบุคลากรทางการศึกษาให้กับครูผู้ดูแลเด็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
โครงการส่งเสริมการดำเนินการแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2564
กิจกรรมการนำเศษวัสดุในท้องถิ่นมาประดิษฐ์เป็นของเล่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไคร้
โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่
โครงการปลอดภันในยานพาหนะของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งโห้ง
โครงการจัดทำแนวกันไฟป่าชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564
การประชุมประชาคมหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
พิธีเปิดศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชุมชน หมอครอบครัว
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพ
โครงการปลูกป่าชุมชน เฉลิมพระเกียรติ
โครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน : กิจกรรมการกำจัดผักตบชวาในแหล่งน้ำสาธารณะ
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยการปลูกหญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการผลิตพืชอินทรีย์เพื่อลดการใช้สารเคมีในการทำเกษตรกรรม
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพฝ่ายบริหารและสมาชิกสภา อบต.เวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานและลูกจ้าง อบต.เวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
อบรมคุณธรรมจริยธรรม อบต.เวียง ประจำปี 2562
     

Total 261 Record : 10 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] 8 [ 9 ][ 10 ] Next>>
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
เลขที่ 345 หมู่ 12 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57160
โทร. 053-795691 แฟกซ์ 053-795691
อีเมล. saraban@abt-wiangthoeng.go.th
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน ::
Copyright © 2024 www.abt-wiangthoeng.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น