ประวัติความเป็นมา
ตราสัญลักษณ์
วิสัยทัศน์
สภาพทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลทางสังคม
ผู้บริหารฝ่ายราชการการเมือง
สมาชิก สภา อบต.
ผู้บริหารฝ่ายประจำ
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
งานการเจ้าหน้าที่
 
การจัดองค์ความรู้ ( KM )
 
งานด้านการจัดการศึกษา
 
ศูนย์ข้อมูล อบต.เวียง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2/2567
(ประกาศเมื่อ 05/03/2567 เปิดอ่าน 26 ครั้ง)

 

 

                                                                              ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

                                                                เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๗–๒๕๗๐)

                                                                                    เพิ่มเติมฉบับที่ ๒/๒๕๖๗  

                                                                                 ***********************

                    อาศัยความตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ.๒๕๖๑   ข้อ  ๙  ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๒  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘       ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  “ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ”

                    องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง   ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖–๒๕๗๐) เพิ่มเติมฉบับที่ ๒/๒๕๖๗ และได้เสนอสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง  ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว  ในการประชุมสภาสมัยสามัญที่ ๑   เมื่อวันที่ ๒๗  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๗   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงจึงได้อนุมัติให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖–๒๕๗๐) เพิ่มเติมฉบับที่ ๒/๒๕๖๗   ขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียง    เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นและจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  งบประมาณรายจ่ายเงินสะสม  ต่อไป

                จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                                               ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๗  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๗

 

                                                                                                 (ลงชื่อ)      สวาท     สมใจ  

                                                                                                            (นายสวาท   สมใจ )

                                                                                                   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) แก้ไขครั้งที่ 1/2567
(ประกาศเมื่อ 17/07/2567 เปิดอ่าน 3 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว อบต.เวียง ประจำเดือนมิถุนายน 2567
(ประกาศเมื่อ 01/07/2567 เปิดอ่าน 12 ครั้ง)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2567
(ประกาศเมื่อ 27/06/2567 เปิดอ่าน 10 ครั้ง)
มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
(ประกาศเมื่อ 17/06/2567 เปิดอ่าน 20 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว อบต.เวียง ประจำเดือนพฤษภาคม 2567
(ประกาศเมื่อ 13/06/2567 เปิดอ่าน 17 ครั้ง)
รายงานข้อมูลการใช้ลานกีฬา/สนามกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2566 (ตุลาคม 65 - กันยายน 66)
(ประกาศเมื่อ 11/06/2567 เปิดอ่าน 28 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
(ประกาศเมื่อ 10/06/2567 เปิดอ่าน 18 ครั้ง)
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
เลขที่ 345 หมู่ 12 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57160
โทร. 053-795691 แฟกซ์ 053-795691
อีเมล. saraban@abt-wiangthoeng.go.th
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน ::
Copyright © 2024 www.abt-wiangthoeng.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น