ประวัติความเป็นมา
ตราสัญลักษณ์
วิสัยทัศน์
สภาพทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลทางสังคม
ผู้บริหารฝ่ายราชการการเมือง
สมาชิก สภา อบต.
ผู้บริหารฝ่ายประจำ
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
งานการเจ้าหน้าที่
 
การจัดองค์ความรู้ ( KM )
 
งานด้านการจัดการศึกษา
 
ศูนย์ข้อมูล อบต.เวียง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพิ่มเติมฉบับที่ 2/2567
(ประกาศเมื่อ 12/03/2567 เปิดอ่าน 22 ครั้ง)

                                                                                       ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

                                                                 เรื่อง  ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 

                                                                                              เพิ่มเติมฉบับที่ ๒/๒๕๖๗

                                                                                              ********************

                   อาศัยความตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖  มาตรา  ๖๔  วรรค ๓  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘   หมวด  ๕  ข้อ  ๒๖  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๙ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑             

                   องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง  ได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพิ่มเติมฉบับที่ ๒/๒๕๖๗ ขึ้น โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง   ได้ประกาศใช้เป็นแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพิ่มเติมฉบับที่ ๒/๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียง  เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ   ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://abt-wiangthoeng.go.th/index.php

                        จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                                           ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๒   เดือนมีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๗

                                     

                                                                                       (ลงชื่อ)            สวาท   สมใจ

                                                                                                     ( นายสวาท    สมใจ )

                                                                                              นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) แก้ไขครั้งที่ 1/2567
(ประกาศเมื่อ 17/07/2567 เปิดอ่าน 3 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว อบต.เวียง ประจำเดือนมิถุนายน 2567
(ประกาศเมื่อ 01/07/2567 เปิดอ่าน 12 ครั้ง)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2567
(ประกาศเมื่อ 27/06/2567 เปิดอ่าน 10 ครั้ง)
มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
(ประกาศเมื่อ 17/06/2567 เปิดอ่าน 21 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว อบต.เวียง ประจำเดือนพฤษภาคม 2567
(ประกาศเมื่อ 13/06/2567 เปิดอ่าน 17 ครั้ง)
รายงานข้อมูลการใช้ลานกีฬา/สนามกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2566 (ตุลาคม 65 - กันยายน 66)
(ประกาศเมื่อ 11/06/2567 เปิดอ่าน 28 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
(ประกาศเมื่อ 10/06/2567 เปิดอ่าน 18 ครั้ง)
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
เลขที่ 345 หมู่ 12 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57160
โทร. 053-795691 แฟกซ์ 053-795691
อีเมล. saraban@abt-wiangthoeng.go.th
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน ::
Copyright © 2024 www.abt-wiangthoeng.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น