ประวัติความเป็นมา
ตราสัญลักษณ์
วิสัยทัศน์
สภาพทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลทางสังคม
ผู้บริหารฝ่ายราชการการเมือง
สมาชิก สภา อบต.
ผู้บริหารฝ่ายประจำ
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
งานการเจ้าหน้าที่
 
การจัดองค์ความรู้ ( KM )
 
งานด้านการจัดการศึกษา
 
ศูนย์ข้อมูล อบต.เวียง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
(ประกาศเมื่อ 17/06/2567 เปิดอ่าน 6 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว อบต.เวียง ประจำเดือนพฤษภาคม 2567
(ประกาศเมื่อ 13/06/2567 เปิดอ่าน 5 ครั้ง)
   
   
รายงานข้อมูลการใช้ลานกีฬา/สนามกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2566 (ตุลาคม 65 - กันยายน 66)
(ประกาศเมื่อ 11/06/2567 เปิดอ่าน 17 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
(ประกาศเมื่อ 10/06/2567 เปิดอ่าน 10 ครั้ง)
   
   
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
(ประกาศเมื่อ 27/05/2567 เปิดอ่าน 16 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว อบต.เวียง ประจำเดือนเมษายน 2567
(ประกาศเมื่อ 17/05/2567 เปิดอ่าน 24 ครั้ง)
   
   
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพิ้อเปลี่ยนสายงานจากประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ
(ประกาศเมื่อ 16/05/2567 เปิดอ่าน 25 ครั้ง)
   
   
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
(ประกาศเมื่อ 15/05/2567 เปิดอ่าน 21 ครั้ง)
   
   
ประกาศ-รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานตำแหน่งประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)
(ประกาศเมื่อ 08/05/2567 เปิดอ่าน 32 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์ !! แจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 ติดต่อชำระภาษีภายในเดือนมิถุนายน 2567
(ประกาศเมื่อ 30/04/2567 เปิดอ่าน 19 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์ !! ประกาศเทศบาลตำบลห้วยซ้อ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่นชร.ถ.143-05 สายบ้านเกี๋ยง หมู่ที่ 17 - บ้านเวียงหมอก หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยซ้อ อ.เชียงของ จ.
(ประกาศเมื่อ 29/04/2567 เปิดอ่าน 31 ครั้ง)
   
   
ประกาศ-รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานตำแหน่งประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
(ประกาศเมื่อ 25/04/2567 เปิดอ่าน 43 ครั้ง)
   
   
การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อพิจารณาทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมฉบับที่ี 2/2567
(ประกาศเมื่อ 22/04/2567 เปิดอ่าน 21 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศผลการดำเนินงานตามแผน ปปช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 12 เดือน
(ประกาศเมื่อ 4/10/2566 เปิดอ่าน 28 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว อบต.เวียง ประจำเดือนมกราคม 2567
(ประกาศเมื่อ 05/04/2567 เปิดอ่าน 26 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว อบต.เวียง ประจำเดือนมีนาคม 2567
(ประกาศเมื่อ 03/04/2567 เปิดอ่าน 22 ครั้ง)
   
   
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศงบการเงิน ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2567
(ประกาศเมื่อ 03/04/2567 เปิดอ่าน 18 ครั้ง)
   
   
แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของ อบต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย
(ประกาศเมื่อ 28/03/2567 เปิดอ่าน 31 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
(ประกาศเมื่อ 20/03/2567 เปิดอ่าน 19 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2567
(ประกาศเมื่อ 13/03/2567 เปิดอ่าน 25 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพิ่มเติมฉบับที่ 2/2567
(ประกาศเมื่อ 12/03/2567 เปิดอ่าน 17 ครั้ง)
   
   
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศงบการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
(ประกาศเมื่อ 11/03/2567 เปิดอ่าน 18 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว อบต.เวียง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567
(ประกาศเมื่อ 05/03/2567 เปิดอ่าน 17 ครั้ง)
   
   
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2/2567
(ประกาศเมื่อ 05/03/2567 เปิดอ่าน 21 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานตำแหน่งประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
(ประกาศเมื่อ 05/03/2567 เปิดอ่าน 26 ครั้ง)
   
   
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
(ประกาศเมื่อ 28/02/2567 เปิดอ่าน 17 ครั้ง)
   
   
การรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ตำแหน่ง ประธานกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
(ประกาศเมื่อ 30/01/2567 เปิดอ่าน 30 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2567 และ ขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
(ประกาศเมื่อ 16/01/2567 เปิดอ่าน 39 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2567
(ประกาศเมื่อ 10/01/2567 เปิดอ่าน 58 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
(ประกาศเมื่อ 05/01/2567 เปิดอ่าน 50 ครั้ง)
   
   

Total 351 Record : 12 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ] Next>>
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
เลขที่ 345 หมู่ 12 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57160
โทร. 053-795691 แฟกซ์ 053-795691
อีเมล. saraban@abt-wiangthoeng.go.th
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน ::
Copyright © 2024 www.abt-wiangthoeng.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น