ประวัติความเป็นมา
ตราสัญลักษณ์
วิสัยทัศน์
สภาพทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลทางสังคม
ผู้บริหารฝ่ายราชการการเมือง
สมาชิก สภา อบต.
ผู้บริหารฝ่ายประจำ
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
งานการเจ้าหน้าที่
 
การจัดองค์ความรู้ ( KM )
 
งานด้านการจัดการศึกษา
 
ศูนย์ข้อมูล อบต.เวียง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว อบต.เวียง ประจำเดือนมกราคม 2567
(ประกาศเมื่อ 05/04/2567 เปิดอ่าน 9 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว อบต.เวียง ประจำเดือนมีนาคม 2567
(ประกาศเมื่อ 03/04/2567 เปิดอ่าน 10 ครั้ง)
   
   
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศงบการเงิน ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2567
(ประกาศเมื่อ 03/04/2567 เปิดอ่าน 7 ครั้ง)
   
   
แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของ อบต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย
(ประกาศเมื่อ 28/03/2567 เปิดอ่าน 13 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
(ประกาศเมื่อ 20/03/2567 เปิดอ่าน 7 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2567
(ประกาศเมื่อ 13/03/2567 เปิดอ่าน 7 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพิ่มเติมฉบับที่ 2/2567
(ประกาศเมื่อ 12/03/2567 เปิดอ่าน 8 ครั้ง)
   
   
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศงบการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
(ประกาศเมื่อ 11/03/2567 เปิดอ่าน 6 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว อบต.เวียง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567
(ประกาศเมื่อ 05/03/2567 เปิดอ่าน 8 ครั้ง)
   
   
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2/2567
(ประกาศเมื่อ 05/03/2567 เปิดอ่าน 10 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานตำแหน่งประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
(ประกาศเมื่อ 05/03/2567 เปิดอ่าน 10 ครั้ง)
   
   
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
(ประกาศเมื่อ 28/02/2567 เปิดอ่าน 6 ครั้ง)
   
   
การรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ตำแหน่ง ประธานกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
(ประกาศเมื่อ 30/01/2567 เปิดอ่าน 21 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2567 และ ขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
(ประกาศเมื่อ 16/01/2567 เปิดอ่าน 28 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2567
(ประกาศเมื่อ 10/01/2567 เปิดอ่าน 41 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
(ประกาศเมื่อ 05/01/2567 เปิดอ่าน 32 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว อบต.เวียง ประจำเดือนธันวาคม 2566
(ประกาศเมื่อ 03/01/2567 เปิดอ่าน 33 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว อบต.เวียง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566
(ประกาศเมื่อ 03/01/2567 เปิดอ่าน 41 ครั้ง)
   
   
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ผู้มีทักษะ)
(ประกาศเมื่อ 20/12/2566 เปิดอ่าน 38 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2567
(ประกาศเมื่อ 30/11/2566 เปิดอ่าน 31 ครั้ง)
   
   
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๖
(ประกาศเมื่อ 20/11/2566 เปิดอ่าน 120 ครั้ง)
   
   
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2567
(ประกาศเมื่อ 20/11/2566 เปิดอ่าน 28 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
(ประกาศเมื่อ 20/11/2566 เปิดอ่าน 31 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์ !!! แผนการเงินและแผนสุขภาพชุมชนกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ประจำปีงบประมาณ 2567
(ประกาศเมื่อ 08/11/2566 เปิดอ่าน 29 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว อบต.เวียง ประจำเดือนตุลาคม 2566
(ประกาศเมื่อ 06/11/2566 เปิดอ่าน 32 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง สำรวจข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567
(ประกาศเมื่อ 20/10/2566 เปิดอ่าน 39 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง สำรวจข้อมูลป้ายเพื่อใช้ในการประเมินภาษีป้าย ประจำปี 2567
(ประกาศเมื่อ 20/10/2566 เปิดอ่าน 29 ครั้ง)
   
   
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม ประจำปี 2566
(ประกาศเมื่อ 10/10/2566 เปิดอ่าน 28 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว อบต.เวียง ประจำเดือนกันยายน 2566
(ประกาศเมื่อ 05/10/2566 เปิดอ่าน 31 ครั้ง)
   
   
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2567 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ริมอิง
(ประกาศเมื่อ 28/09/2566 เปิดอ่าน 22 ครั้ง)
   
   

Total 337 Record : 12 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ] Next>>
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
เลขที่ 345 หมู่ 12 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57160
โทร. 053-795691 แฟกซ์ 053-795691
อีเมล. saraban@abt-wiangthoeng.go.th
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน ::
Copyright © 2024 www.abt-wiangthoeng.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น