ประวัติความเป็นมา
ตราสัญลักษณ์
วิสัยทัศน์
สภาพทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลทางสังคม
ผู้บริหารฝ่ายราชการการเมือง
สมาชิก สภา อบต.
ผู้บริหารฝ่ายประจำ
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
งานการเจ้าหน้าที่
 
การจัดองค์ความรู้ ( KM )
 
งานด้านการจัดการศึกษา
 
ศูนย์ข้อมูล อบต.เวียง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อเครื่องทำลายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง
(ประกาศเมื่อ 29/05/2562 เปิดอ่าน 107 ครั้ง)
   
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา จำนวน 1 ชุด
(ประกาศเมื่อ 29/05/2562 เปิดอ่าน 162 ครั้ง)
   
   
ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 9
(ประกาศเมื่อ 18/02/2562 เปิดอ่าน 111 ครั้ง)
   
   
ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
(ประกาศเมื่อ 18/02/2562 เปิดอ่าน 137 ครั้ง)
   
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเก้าอี้เหล็กบุนวม จำนวน 50 ตัว
(ประกาศเมื่อ 17/05/2562 เปิดอ่าน 104 ครั้ง)
   
   
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
(ประกาศเมื่อ 10/06/2562 เปิดอ่าน 130 ครั้ง)
   
   
ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาจัดซื้อเครื่องทำลายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง
(ประกาศเมื่อ 31/05/2562 เปิดอ่าน 116 ครั้ง)
   
   
ประกาศประชาสัมพันธืการเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา จำนวน 1 ชุด
(ประกาศเมื่อ 16/05/2562 เปิดอ่าน 105 ครั้ง)
   
   
ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องขัดพิื้น จำนวน 2 เครื่อง
(ประกาศเมื่อ 17/05/2562 เปิดอ่าน 119 ครั้ง)
   
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการ อสม.หมู่ที่ 23
(ประกาศเมื่อ 11/04/2562 เปิดอ่าน 115 ครั้ง)
   
   
ประกาศประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการ อสม.หมู่ที่ 23
(ประกาศเมื่อ 25/03/2562 เปิดอ่าน 109 ครั้ง)
   
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 19
(ประกาศเมื่อ 01/04/2562 เปิดอ่าน 113 ครั้ง)
   
   
ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 19
(ประกาศเมื่อ 21/03/2562 เปิดอ่าน 103 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง คู่มือการเบิกจ่ายเงินเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่ถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเพื่อเป็นการรักษาวินัยการจ่ายเงินการคลังขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
(ประกาศเมื่อ 04/06/2562 เปิดอ่าน 126 ครั้ง)
   
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 7
(ประกาศเมื่อ 01/04/2562 เปิดอ่าน 101 ครั้ง)
   
   
ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.7
(ประกาศเมื่อ 30/05/2562 เปิดอ่าน 101 ครั้ง)
   
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 16 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย
(ประกาศเมื่อ 01/04/2562 เปิดอ่าน 138 ครั้ง)
   
   
ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 16 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย
(ประกาศเมื่อ 25/03/2562 เปิดอ่าน 126 ครั้ง)
   
   
ประกาศการประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านร่องริว หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
(ประกาศเมื่อ 10/05/2562 เปิดอ่าน 103 ครั้ง)
   
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 5
(ประกาศเมื่อ 25/03/2562 เปิดอ่าน 107 ครั้ง)
   
   
ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและารคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 5
(ประกาศเมื่อ 18/03/2562 เปิดอ่าน 110 ครั้ง)
   
   
ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อเก้าอี้เหล็กบุนวม จำนวน 50 ตัว
(ประกาศเมื่อ 7/05/2562 เปิดอ่าน 108 ครั้ง)
   
   
ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างโครงการจัดซื้อเลื่อยยนต์ จำนวน 1 เครื่อง
(ประกาศเมื่อ 1/05/2562 เปิดอ่าน 118 ครั้ง)
   
   
ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 4 เครื่อง
(ประกาศเมื่อ 20/02/2562 เปิดอ่าน 120 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างโครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง
(ประกาศเมื่อ 18/02/2562 เปิดอ่าน 145 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างโครงการจัดซื้อปั๊มน้ำอัติโนมัติ จำนวน 2 ตัว
(ประกาศเมื่อ 20/02/2562 เปิดอ่าน 161 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างโครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง
(ประกาศเมื่อ 18/02/2562 เปิดอ่าน 158 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างโครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง
(ประกาศเมื่อ 18/02/2562 เปิดอ่าน 133 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างโครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง
(ประกาศเมื่อ 18/05/2562 เปิดอ่าน 156 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างโครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง
(ประกาศเมื่อ 20/05/2562 เปิดอ่าน 104 ครั้ง)
   
   

Total 354 Record : 12 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ] 10 [ 11 ][ 12 ] Next>>
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
เลขที่ 345 หมู่ 12 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57160
โทร. 053-795691 แฟกซ์ 053-795691
อีเมล. saraban@abt-wiangthoeng.go.th
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน ::
Copyright © 2024 www.abt-wiangthoeng.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น