ประวัติความเป็นมา
ตราสัญลักษณ์
วิสัยทัศน์
สภาพทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลทางสังคม
ผู้บริหารฝ่ายราชการการเมือง
สมาชิก สภา อบต.
ผู้บริหารฝ่ายประจำ
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
งานการเจ้าหน้าที่
 
การจัดองค์ความรู้ ( KM )
 
งานด้านการจัดการศึกษา
 
ศูนย์ข้อมูล อบต.เวียง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(ประกาศเมื่อ 19/04/2562 เปิดอ่าน 176 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์ แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 3 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
(ประกาศเมื่อ 02/04/2562 เปิดอ่าน 142 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์ รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
(ประกาศเมื่อ 18/03/2562 เปิดอ่าน 189 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๔)  เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒/๒๕๖๒
(ประกาศเมื่อ 06/02/2562 เปิดอ่าน 292 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพิ่มเติมฉบับที่ ๑/๒๕๖๒
(ประกาศเมื่อ 18/01/2562 เปิดอ่าน 203 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑/๒๕๖๒
(ประกาศเมื่อ 18/01/2562 เปิดอ่าน 197 ครั้ง)
   
   
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(ประกาศเมื่อ 14/01/2562 เปิดอ่าน 183 ครั้ง)
   
   
การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน ช่วงไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(ประกาศเมื่อ 02/01/2562 เปิดอ่าน 233 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ( ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑ )
(ประกาศเมื่อ 06/11/2561 เปิดอ่าน 388 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(ประกาศเมื่อ 25/10/2561 เปิดอ่าน 210 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์งบการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
(ประกาศเมื่อ 24/10/2561 เปิดอ่าน 783 ครั้ง)
   
   
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
(ประกาศเมื่อ 17/10/2561 เปิดอ่าน 209 ครั้ง)
   
   
การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน ช่วงไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(ประกาศเมื่อ 01/10/2561 เปิดอ่าน 310 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(ประกาศเมื่อ 30/09/2561 เปิดอ่าน 293 ครั้ง)
   
   
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
(ประกาศเมื่อ 10/07/2561 เปิดอ่าน 245 ครั้ง)
   
   
แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
(ประกาศเมื่อ 02/07/2561 เปิดอ่าน 249 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561–2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2/2561
(ประกาศเมื่อ 14/06/2561 เปิดอ่าน 300 ครั้ง)
   
   
ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 7
(ประกาศเมื่อ 11/06/2561 เปิดอ่าน 194 ครั้ง)
   
   
ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างเมรุสุสานชุมชนร่องแช่
(ประกาศเมื่อ 11/06/2561 เปิดอ่าน 212 ครั้ง)
   
   
ประกาศประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 24
(ประกาศเมื่อ 11/06/2561 เปิดอ่าน 173 ครั้ง)
   
   
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างเมรุสุสานชุมชนร่องแช่
(ประกาศเมื่อ 11/06/2561 เปิดอ่าน 276 ครั้ง)
   
   
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างเมรุสุสานชุมชนร่องแช่
(ประกาศเมื่อ 11/06/2561 เปิดอ่าน 174 ครั้ง)
   
   
ประกาศรายชื่อผู้มายื่นเอกสารสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างเมรุสุสานชุมชนร่องแช่
(ประกาศเมื่อ 11/06/2561 เปิดอ่าน 237 ครั้ง)
   
   
ประกาศรายชื่อผู้มาซื้อเอกสารสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างเมรุสุสานชุมชนร่องแช่
(ประกาศเมื่อ 11/06/2561 เปิดอ่าน 191 ครั้ง)
   
   
ประกาศโครงการก่อสร้างเมรุสุสานชุมชนร่องแช่
(ประกาศเมื่อ 11/06/2561 เปิดอ่าน 212 ครั้ง)
   
   
((งานการเจ้าหน้าที่)) รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาเป็นพนักงานส่วนตำบล
(ประกาศเมื่อ 24/05/2561 เปิดอ่าน 1294 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 รอบที่ 1 ต.ค.60- มี.ค.61 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
(ประกาศเมื่อ 09/05/2561 เปิดอ่าน 224 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์ รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
(ประกาศเมื่อ 18/04/2561 เปิดอ่าน 257 ครั้ง)
   
   
แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่เดือน เมษายน 2561 ถึง เดือน มิถุนายน 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
(ประกาศเมื่อ 02/04/2561 เปิดอ่าน 245 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ( ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ )
(ประกาศเมื่อ 15/03/2561 เปิดอ่าน 245 ครั้ง)
   
   

Total 354 Record : 12 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ] 11 [ 12 ] Next>>
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
เลขที่ 345 หมู่ 12 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57160
โทร. 053-795691 แฟกซ์ 053-795691
อีเมล. saraban@abt-wiangthoeng.go.th
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน ::
Copyright © 2024 www.abt-wiangthoeng.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น