ประวัติความเป็นมา
ตราสัญลักษณ์
วิสัยทัศน์
สภาพทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลทางสังคม
ผู้บริหารฝ่ายราชการการเมือง
สมาชิก สภา อบต.
ผู้บริหารฝ่ายประจำ
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
งานการเจ้าหน้าที่
 
การจัดองค์ความรู้ ( KM )
 
งานด้านการจัดการศึกษา
 
ศูนย์ข้อมูล อบต.เวียง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2567 และ ขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
(ประกาศเมื่อ 16/01/2567 เปิดอ่าน 44 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2567
(ประกาศเมื่อ 10/01/2567 เปิดอ่าน 66 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
(ประกาศเมื่อ 05/01/2567 เปิดอ่าน 61 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว อบต.เวียง ประจำเดือนธันวาคม 2566
(ประกาศเมื่อ 03/01/2567 เปิดอ่าน 56 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว อบต.เวียง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566
(ประกาศเมื่อ 03/01/2567 เปิดอ่าน 55 ครั้ง)
   
   
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ผู้มีทักษะ)
(ประกาศเมื่อ 20/12/2566 เปิดอ่าน 52 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2567
(ประกาศเมื่อ 30/11/2566 เปิดอ่าน 49 ครั้ง)
   
   
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๖
(ประกาศเมื่อ 20/11/2566 เปิดอ่าน 138 ครั้ง)
   
   
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2567
(ประกาศเมื่อ 20/11/2566 เปิดอ่าน 50 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
(ประกาศเมื่อ 20/11/2566 เปิดอ่าน 45 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์ !!! แผนการเงินและแผนสุขภาพชุมชนกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ประจำปีงบประมาณ 2567
(ประกาศเมื่อ 08/11/2566 เปิดอ่าน 41 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว อบต.เวียง ประจำเดือนตุลาคม 2566
(ประกาศเมื่อ 06/11/2566 เปิดอ่าน 47 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง สำรวจข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567
(ประกาศเมื่อ 20/10/2566 เปิดอ่าน 55 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง สำรวจข้อมูลป้ายเพื่อใช้ในการประเมินภาษีป้าย ประจำปี 2567
(ประกาศเมื่อ 20/10/2566 เปิดอ่าน 42 ครั้ง)
   
   
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม ประจำปี 2566
(ประกาศเมื่อ 10/10/2566 เปิดอ่าน 43 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว อบต.เวียง ประจำเดือนกันยายน 2566
(ประกาศเมื่อ 05/10/2566 เปิดอ่าน 43 ครั้ง)
   
   
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2567 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ริมอิง
(ประกาศเมื่อ 28/09/2566 เปิดอ่าน 32 ครั้ง)
   
   
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2567 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยหลวง
(ประกาศเมื่อ 28/09/2566 เปิดอ่าน 39 ครั้ง)
   
   
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2567 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่
(ประกาศเมื่อ 28/09/2566 เปิดอ่าน 37 ครั้ง)
   
   
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2567 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งโห้ง
(ประกาศเมื่อ 28/09/2566 เปิดอ่าน 36 ครั้ง)
   
   
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2567 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไคร้
(ประกาศเมื่อ 28/09/2566 เปิดอ่าน 36 ครั้ง)
   
   
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
(ประกาศเมื่อ 25/09/2566 เปิดอ่าน 42 ครั้ง)
   
   
ขอความร่วมมือให้หน่วยงาน/องค์กรภาครัฐ/ภาคเอกชน/สถานประกอบการ ได้จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการ
(ประกาศเมื่อ 21/09/2566 เปิดอ่าน 36 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว อบต.เวียง ประจำเดือนสิงหาคม 2566
(ประกาศเมื่อ 05/09/2566 เปิดอ่าน 36 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
(ประกาศเมื่อ 04/09/2566 เปิดอ่าน 40 ครั้ง)
   
   
ขอเชิญชวนดาวน์โหลดแอปพลิเคชันประชาสัมพันธ์ Biz Portal ศูนย์กลางข้อมูลให้ธุรกิจติดต่อราชการแบบเบ็ดเสร็จ ครบวงจร ณ จุดเดียว
(ประกาศเมื่อ 30/08/2566 เปิดอ่าน 39 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว อบต.เวียง ประจำเดือนกรกฎาคม 2566
(ประกาศเมื่อ 21/08/2566 เปิดอ่าน 43 ครั้ง)
   
   
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3/2566
(ประกาศเมื่อ 04/07/2566 เปิดอ่าน 50 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว อบต.เวียง ประจำเดือนมิถุนายน 2566
(ประกาศเมื่อ 04/07/2566 เปิดอ่าน 40 ครั้ง)
   
   
รายงานสถิติของผู้มาใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
(ประกาศเมื่อ 28/06/2566 เปิดอ่าน 39 ครั้ง)
   
   

Total 354 Record : 12 Page : << Back [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ] Next>>
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
เลขที่ 345 หมู่ 12 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57160
โทร. 053-795691 แฟกซ์ 053-795691
อีเมล. saraban@abt-wiangthoeng.go.th
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน ::
Copyright © 2024 www.abt-wiangthoeng.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น