ประวัติความเป็นมา
ตราสัญลักษณ์
วิสัยทัศน์
สภาพทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลทางสังคม
ผู้บริหารฝ่ายราชการการเมือง
สมาชิก สภา อบต.
ผู้บริหารฝ่ายประจำ
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
งานการเจ้าหน้าที่
 
การจัดองค์ความรู้ ( KM )
 
งานด้านการจัดการศึกษา
 
ศูนย์ข้อมูล อบต.เวียง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายงานสถิติการร้องเรียนร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
(ประกาศเมื่อ 28/06/2566 เปิดอ่าน 53 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
(ประกาศเมื่อ 28/06/2566 เปิดอ่าน 39 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว อบต.เวียง ประจำเดือนกรกฎาคม 2565
(ประกาศเมื่อ 23/06/2566 เปิดอ่าน 41 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว อบต.เวียง ประจำเดือนมีนาคม 2565
(ประกาศเมื่อ 22/06/2566 เปิดอ่าน 34 ครั้ง)
   
   
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
(ประกาศเมื่อ 01/07/2565 เปิดอ่าน 56 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว อบต.เวียง ประจำเดือนพฤษภาคม 2566
(ประกาศเมื่อ 12/06/2566 เปิดอ่าน 51 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว อบต.เวียง ประจำเดือนเมษายน 2566
(ประกาศเมื่อ 08/05/2566 เปิดอ่าน 44 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2566
(ประกาศเมื่อ 26/04/2566 เปิดอ่าน 62 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2566 ตามพระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566
(ประกาศเมื่อ 07/04/2566 เปิดอ่าน 45 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว อบต.เวียง ประจำเดือนมีนาคม 2566
(ประกาศเมื่อ 07/04/2566 เปิดอ่าน 53 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิ่มเติมฉบับที่ 2/2566
(ประกาศเมื่อ 04/04/2566 เปิดอ่าน 46 ครั้ง)
   
   
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2/2566
(ประกาศเมื่อ 21/03/2566 เปิดอ่าน 86 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
(ประกาศเมื่อ 03/03/2566 เปิดอ่าน 51 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว อบต.เวียง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566
(ประกาศเมื่อ 03/03/2566 เปิดอ่าน 42 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นร่างกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภ
(ประกาศเมื่อ 24/02/2566 เปิดอ่าน 44 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ที่ 65/2566 เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6–๒๕70) แก้ไขฉบับที่ 1/2566
(ประกาศเมื่อ 23/02/2566 เปิดอ่าน 166 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียง อำเภอเทิง จ
(ประกาศเมื่อ 09/02/2566 เปิดอ่าน 48 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว อบต.เวียง ประจำเดือนมกราคม 2566
(ประกาศเมื่อ 02/02/2566 เปิดอ่าน 45 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ. 2566
(ประกาศเมื่อ 31/01/2566 เปิดอ่าน 38 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิ่มเติมฉบับที่ 1/2566
(ประกาศเมื่อ 24/01/2566 เปิดอ่าน 42 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565
(ประกาศเมื่อ 23/01/2566 เปิดอ่าน 46 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว อบต.เวียง ประจำเดือนธันวาคม 2565
(ประกาศเมื่อ 09/01/2566 เปิดอ่าน 46 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว อบต.เวียง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565
(ประกาศเมื่อ 28/12/2565 เปิดอ่าน 48 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง แผนใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
(ประกาศเมื่อ 28/12/2565 เปิดอ่าน 45 ครั้ง)
   
   
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2566
(ประกาศเมื่อ 27/12/2565 เปิดอ่าน 39 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
(ประกาศเมื่อ 26/12/2565 เปิดอ่าน 61 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์โครงการปลูกจิตสำนึก และสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย
(ประกาศเมื่อ 20/12/2565 เปิดอ่าน 55 ครั้ง)
   
   
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(ประกาศเมื่อ 16/12/2565 เปิดอ่าน 117 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดําเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2566
(ประกาศเมื่อ 06/12/2565 เปิดอ่าน 100 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์เพิ่มช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
(ประกาศเมื่อ 21/11/2565 เปิดอ่าน 41 ครั้ง)
   
   

Total 354 Record : 12 Page : << Back [ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ] Next>>
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
เลขที่ 345 หมู่ 12 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57160
โทร. 053-795691 แฟกซ์ 053-795691
อีเมล. saraban@abt-wiangthoeng.go.th
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน ::
Copyright © 2024 www.abt-wiangthoeng.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น