ประวัติความเป็นมา
ตราสัญลักษณ์
วิสัยทัศน์
สภาพทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลทางสังคม
ผู้บริหารฝ่ายราชการการเมือง
สมาชิก สภา อบต.
ผู้บริหารฝ่ายประจำ
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
งานการเจ้าหน้าที่
 
การจัดองค์ความรู้ ( KM )
 
งานด้านการจัดการศึกษา
 
ศูนย์ข้อมูล อบต.เวียง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อบัญญัติอบต.เวียง เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พ.ศ.2562
(ประกาศเมื่อ 06/08/2563 เปิดอ่าน 155 ครั้ง)
   
   
ข้อบัญญัติอบต.เวียง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2562
(ประกาศเมื่อ 06/08/2563 เปิดอ่าน 137 ครั้ง)
   
   
ข้อบัญญัติอบต.เวียง เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย พ.ศ.2562
(ประกาศเมื่อ 06/08/2563 เปิดอ่าน 135 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
(ประกาศเมื่อ 05/08/2563 เปิดอ่าน 137 ครั้ง)
   
   
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต
(ประกาศเมื่อ 05/08/2563 เปิดอ่าน 187 ครั้ง)
   
   
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของอบต.เวียง
(ประกาศเมื่อ 05/08/2563 เปิดอ่าน 127 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๕) ฉบับที่ ๒/๒๕๖๓
(ประกาศเมื่อ 04/08/2563 เปิดอ่าน 164 ครั้ง)
   
   
งบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2563
(ประกาศเมื่อ 04/08/2563 เปิดอ่าน 140 ครั้ง)
   
   
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4(เดือนกรกฎาคม 2562 ถึงเดือน กันยายน 2562)
(ประกาศเมื่อ 30/09/2562 เปิดอ่าน 137 ครั้ง)
   
   
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3(เดือนเมษายน 2562 ถึงเดือน มิถุนายน 2562)
(ประกาศเมื่อ 28/06/2562 เปิดอ่าน 147 ครั้ง)
   
   
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2(เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562)
(ประกาศเมื่อ 29/03/2562 เปิดอ่าน 143 ครั้ง)
   
   
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1(เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือน ธันวาคม 2561)
(ประกาศเมื่อ 31/12/2561 เปิดอ่าน 137 ครั้ง)
   
   
การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน ช่วงไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2563
(ประกาศเมื่อ 01/07/2563 เปิดอ่าน 153 ครั้ง)
   
   
การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน ช่วงไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2563
(ประกาศเมื่อ 01/04/2563 เปิดอ่าน 162 ครั้ง)
   
   
การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน ช่วงไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2563
(ประกาศเมื่อ 02/02/2563 เปิดอ่าน 130 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๕) ฉบับที่ ๑/๒๕๖๓
(ประกาศเมื่อ 15/07/2563 เปิดอ่าน 139 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๓/๒๕๖๓
(ประกาศเมื่อ 13/07/2563 เปิดอ่าน 181 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
(ประกาศเมื่อ 30/06/2563 เปิดอ่าน 158 ครั้ง)
   
   
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3/2563
(ประกาศเมื่อ 26/06/2563 เปิดอ่าน 120 ครั้ง)
   
   
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2/2563
(ประกาศเมื่อ 09/04/2563 เปิดอ่าน 174 ครั้ง)
   
   
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
(ประกาศเมื่อ 02/04/2563 เปิดอ่าน 218 ครั้ง)
   
   
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
(ประกาศเมื่อ 16/03/2563 เปิดอ่าน 219 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างวัสดุที่ใช้ในการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา
(ประกาศเมื่อ 12/02/2563 เปิดอ่าน 195 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ
(ประกาศเมื่อ 25/02/2563 เปิดอ่าน 240 ครั้ง)
   
   
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2563
(ประกาศเมื่อ 28/01/2563 เปิดอ่าน 207 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
(ประกาศเมื่อ 27/01/2563 เปิดอ่าน 217 ครั้ง)
   
   
แนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่
(ประกาศเมื่อ 24/01/2563 เปิดอ่าน 272 ครั้ง)
   
   
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง สำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2562
(ประกาศเมื่อ 13/01/2563 เปิดอ่าน 239 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
(ประกาศเมื่อ 29/10/2562 เปิดอ่าน 265 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
(ประกาศเมื่อ 29/10/2562 เปิดอ่าน 224 ครั้ง)
   
   

Total 354 Record : 12 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] 8 [ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ] Next>>
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
เลขที่ 345 หมู่ 12 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57160
โทร. 053-795691 แฟกซ์ 053-795691
อีเมล. saraban@abt-wiangthoeng.go.th
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน ::
Copyright © 2024 www.abt-wiangthoeng.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น