ประวัติความเป็นมา
ตราสัญลักษณ์
วิสัยทัศน์
สภาพทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลทางสังคม
ผู้บริหารฝ่ายราชการการเมือง
สมาชิก สภา อบต.
ผู้บริหารฝ่ายประจำ
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
งานการเจ้าหน้าที่
 
การจัดองค์ความรู้ ( KM )
 
งานด้านการจัดการศึกษา
 
ศูนย์ข้อมูล อบต.เวียง
 
 
 
 
 
 
 
 
   
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซือวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19)
(ประกาศเมื่อ 19/03/2563 เปิดอ่าน 226 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซือวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID -19)
(ประกาศเมื่อ 19/03/2563 เปิดอ่าน 230 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซือจอบพร้อมด้ามไม้/คลาดเหล็กพร้อมด้ามไม้/มีดถางหญ้าพร้อมด้ามไม้ ตามโครงการจัดทำแนวกันไฟป่าชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563
(ประกาศเมื่อ 13/03/2563 เปิดอ่าน 219 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซือเครื่องแบบชุดหรือฝึกปฏิบัติการ อปพร. ตามโครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ปี 2563
(ประกาศเมื่อ 11/03/2563 เปิดอ่าน 291 ครั้ง)
   
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการวางท่อน้ำประปา หมู่ที่ 9
(ประกาศเมื่อ 13/03/2563 เปิดอ่าน 384 ครั้ง)
   
   
ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 5
(ประกาศเมื่อ 21/01/2563 เปิดอ่าน 197 ครั้ง)
   
   
ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อไม้ตบไฟพร้อมด้ามเหล็กตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่าและหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(ประกาศเมื่อ 12/03/2563 เปิดอ่าน 220 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผบราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง ชุดอุปกรณ์ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศพด.ทุ่งโห้ง
(ประกาศเมื่อ 05/02/2563 เปิดอ่าน 209 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV สำหรับศพด.บ้านห้วยหลวง
(ประกาศเมื่อ 05/02/2563 เปิดอ่าน 237 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 3
(ประกาศเมื่อ 13/03/2563 เปิดอ่าน 316 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อน้ำประปา หมู่ที่ 9
(ประกาศเมื่อ 12/03/2563 เปิดอ่าน 256 ครั้ง)
   
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านทุ่งขันไชยหมู่ที่ ๗ ตำบลเวียง องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดตำบลเวียงตำบลเวียง ๑ แห่ง
(ประกาศเมื่อ 13/03/2563 เปิดอ่าน 206 ครั้ง)
   
   
ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิงอเนกประสงค์ ชนิด 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
(ประกาศเมื่อ 11/03/2563 เปิดอ่าน 219 ครั้ง)
   
   
ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
(ประกาศเมื่อ 11/03/2563 เปิดอ่าน 212 ครั้ง)
   
   
ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อชุดทดสอบไอโอเดทในเกลือเสริมไอโอดีน (I-KIT) ตามโครงการการดำเนินงานตามแนวทางโรงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
(ประกาศเมื่อ 9/3/2563 เปิดอ่าน 251 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาโครงการจัดซื้อรถยนต์เทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
(ประกาศเมื่อ 09/03/2563 เปิดอ่าน 212 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาโครงการจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิงอเนกประสงค์ ชนิด 6 ล้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
(ประกาศเมื่อ 09/03/2563 เปิดอ่าน 203 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์ผู้มายื่นเอกสารโครงการประกวดราคาปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสุบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านทุ่งขันไชย หมู่ที่ 7
(ประกาศเมื่อ 06/03/2563 เปิดอ่าน 226 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์ผู้มายื่นเอกสารโครงการประกวดราคาปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านทุ่งขันไชย หมู่ที่ 7
(ประกาศเมื่อ 06/03/2563 เปิดอ่าน 211 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์ผู้มายื่นเอกสารโครงการประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า
(ประกาศเมื่อ 04/03/2563 เปิดอ่าน 204 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์ผู้มายื่นเอกสารโครงการประกวดราคาซื้อรถยนต์ดับเพลิงอเนกประสงค์ ชนิด 6 ล้อ
(ประกาศเมื่อ 04/03/2563 เปิดอ่าน 202 ครั้ง)
   
   
ประกาศประชาสัมพันธ์ผู้มาขอรับเอกสารโครงการประกวดราคาซื้อรถยนต์ดับเพลิงอเนกประสงค์ ชนิด 6 ล้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
(ประกาศเมื่อ 04/03/2563 เปิดอ่าน 200 ครั้ง)
   
   
ประกาศประชาสัมพันธ์ผู้มาขอรับเอกสารโครงการประกวดราคาซื้อรถยนต์เทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
(ประกาศเมื่อ 04/03/2563 เปิดอ่าน 214 ครั้ง)
   
   
ประกาศผู้ชนะโครงการจ้างปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 22
(ประกาศเมื่อ 26/02/2563 เปิดอ่าน 200 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 22
(ประกาศเมื่อ 21/02/2563 เปิดอ่าน 201 ครั้ง)
   
   
ประกาศผู้ชนะโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่13
(ประกาศเมื่อ 27/02/2563 เปิดอ่าน 198 ครั้ง)
   
   
ประกาศผู้ชนะโครงการจ้างปรับปรุงถนนหินคลุกหมู่ที่ 6
(ประกาศเมื่อ 05/03/2563 เปิดอ่าน 290 ครั้ง)
   
   
ประกาศผู้ชนะการจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 19
(ประกาศเมื่อ 25/02/2563 เปิดอ่าน 213 ครั้ง)
   
   
ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 19
(ประกาศเมื่อ 20/02/2563 เปิดอ่าน 186 ครั้ง)
   
   
ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 13
(ประกาศเมื่อ 03/03/2563 เปิดอ่าน 235 ครั้ง)
   
   
ประกาศผู้ชนะการจ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 8
(ประกาศเมื่อ 20/02/2563 เปิดอ่าน 214 ครั้ง)
   
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 12
(ประกาศเมื่อ 18/02/2563 เปิดอ่าน 250 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 8
(ประกาศเมื่อ 17/02/2563 เปิดอ่าน 207 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 12
(ประกาศเมื่อ 17/02/2563 เปิดอ่าน 195 ครั้ง)
   
   
ประกาศผู้ชนะการจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 5
(ประกาศเมื่อ 14/02/2563 เปิดอ่าน 309 ครั้ง)
   
   
ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 5
(ประกาศเมื่อ 14/02/2563 เปิดอ่าน 250 ครั้ง)
   
   
ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 5
(ประกาศเมื่อ 14/02/2563 เปิดอ่าน 220 ครั้ง)
   
   
ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 6
(ประกาศเมื่อ 14/02/2563 เปิดอ่าน 215 ครั้ง)
   
   
ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการเทพื้น คสล.อาคารเอนประสงค์ หมู่ที่ 8
(ประกาศเมื่อ 14/02/2563 เปิดอ่าน 248 ครั้ง)
   
   
ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการขุดลอกหลงทราย หมู่ที่ 16
(ประกาศเมื่อ 13/01/2563 เปิดอ่าน 250 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านทุ่งขันไชย หมู่ท่ี่ 7 ตำบลเวียง องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเ
(ประกาศเมื่อ 05/02/2563 เปิดอ่าน 227 ครั้ง)
   
   
ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง(พัดลม) ตามโครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2563
(ประกาศเมื่อ 30/01/2563 เปิดอ่าน 261 ครั้ง)
   
   
-ร่าง-ประกาศประกวดราคาโครงการจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิงอเนกประสงค์ชนิด 6 ล้อด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
(ประกาศเมื่อ 06/02/2563 เปิดอ่าน 385 ครั้ง)
   
   
-ร่าง-ประกาศประกวดราคาโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
(ประกาศเมื่อ 04/02/2563 เปิดอ่าน 219 ครั้ง)
   
   
ประกาศผู้ชนะโครงการเทพื้น คสล.อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 8 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย
(ประกาศเมื่อ 22/01/2563 เปิดอ่าน 225 ครั้ง)
   
   
ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการเทพื้น คสล.อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 8 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย
(ประกาศเมื่อ 03/01/2563 เปิดอ่าน 235 ครั้ง)
   
   
ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าพื้นที่การเกษตร สถานที่ดำเนินการหมู่ที่ 6
(ประกาศเมื่อ 02/01/2563 เปิดอ่าน 219 ครั้ง)
   
   
ประกาศผู้ชนะการจ้างโครงการขุดลอกหลงทราย หมู่ที่ 16
(ประกาศเมื่อ 15/01/2563 เปิดอ่าน 253 ครั้ง)
   
   
ประกาศผู้ชนะการจ้างโครงการก่อสร้างท่อสูบน้ำดิบประปา หมู่ที่ 4
(ประกาศเมื่อ 10/01/2563 เปิดอ่าน 289 ครั้ง)
   
   

Total 582 Record : 12 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] 8 [ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ] Next>>
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
เลขที่ 345 หมู่ 12 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57160
โทร. 053-795691 แฟกซ์ 053-795691
อีเมล. saraban@abt-wiangthoeng.go.th
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน ::
Copyright © 2023 www.abt-wiangthoeng.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น