ประวัติความเป็นมา
ตราสัญลักษณ์
วิสัยทัศน์
สภาพทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลทางสังคม
ผู้บริหารฝ่ายราชการการเมือง
สมาชิก สภา อบต.
ผู้บริหารฝ่ายประจำ
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
งานการเจ้าหน้าที่
 
การจัดองค์ความรู้ ( KM )
 
งานด้านการจัดการศึกษา
 
ศูนย์ข้อมูล อบต.เวียง
 
 
 
 
 
 
 
 
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ม.18.
(ประกาศเมื่อ 26/05/2566 เปิดอ่าน 2 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ม.18
(ประกาศเมื่อ 26/05/2566 เปิดอ่าน 2 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ม.4
(ประกาศเมื่อ 26/05/2566 เปิดอ่าน 1 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ม.4
(ประกาศเมื่อ 26/05/2566 เปิดอ่าน 1 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ม.4
(ประกาศเมื่อ 26/05/2566 เปิดอ่าน 1 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ม.4
(ประกาศเมื่อ 26/05/2566 เปิดอ่าน 1 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ม.13
(ประกาศเมื่อ 24/05/2566 เปิดอ่าน 1 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ม.13
(ประกาศเมื่อ 24/05/2566 เปิดอ่าน 1 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร ม.5
(ประกาศเมื่อ 19/05/2566 เปิดอ่าน 1 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร ม.5
(ประกาศเมื่อ 19/05/2566 เปิดอ่าน 2 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนหินคลุก ม.11
(ประกาศเมื่อ 18/05/2566 เปิดอ่าน 2 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงถนนหินคลุก ม.11
(ประกาศเมื่อ 18/05/2566 เปิดอ่าน 1 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โคงการปรับปรุงถนนหินคลุก ม.12
(ประกาศเมื่อ 15/05/2566 เปิดอ่าน 1 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โคงการปรับปรุงถนนหินคลุก ม.12
(ประกาศเมื่อ 15/05/2566 เปิดอ่าน 1 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่10
(ประกาศเมื่อ 18/04/2566 เปิดอ่าน 4 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำณวนราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่10
(ประกาศเมื่อ 18/04/2566 เปิดอ่าน 3 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงระบบผลิตประปา หมู่ที่ 24
(ประกาศเมื่อ 18/04/2566 เปิดอ่าน 4 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.25.
(ประกาศเมื่อ 10/04/2566 เปิดอ่าน 5 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปา ม.8
(ประกาศเมื่อ 10/04/2566 เปิดอ่าน 2 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำณวนราคากลาง จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.25
(ประกาศเมื่อ 10/04/2566 เปิดอ่าน 10 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำณวนราคากลาง จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปา ม.8
(ประกาศเมื่อ 10/04/2566 เปิดอ่าน 2 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม ม.22
(ประกาศเมื่อ 10/04/2566 เปิดอ่าน 1 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำณวนราคากลาง จ้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม ม.22
(ประกาศเมื่อ 10/04/2566 เปิดอ่าน 1 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำประปา ม.11
(ประกาศเมื่อ 10/04/2566 เปิดอ่าน 79 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ (แบบรถเข็น) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(ประกาศเมื่อ 30/03/2566 เปิดอ่าน 7 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงระบบผลิตประปา หมู่ที่ 24
(ประกาศเมื่อ 23/03/2566 เปิดอ่าน 5 ครั้ง)
   
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.6
(ประกาศเมื่อ 14/03/2566 เปิดอ่าน 9 ครั้ง)
   
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด ม.22
(ประกาศเมื่อ 14/03/2566 เปิดอ่าน 9 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล ม.6
(ประกาศเมื่อ 14/03/2566 เปิดอ่าน 8 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด ม.22
(ประกาศเมื่อ 14/03/2566 เปิดอ่าน 5 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำประปา ม.11
(ประกาศเมื่อ 14/03/2566 เปิดอ่าน 8 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ผู้เสนอราคา โครงการซ่อมแซมท่อส่งน้ำด้วยไฟฟ้า บ.ร่องริว ม.12
(ประกาศเมื่อ 09/03/2566 เปิดอ่าน 8 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ผู้มาขอรับ ซื้อเอกสาร โครงการซ่อมแซมท่อส่งน้ำด้วยไฟฟ้า บ.ร่องริว ม.12
(ประกาศเมื่อ 09/03/2566 เปิดอ่าน 34 ครั้ง)
   
   
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมท่อส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านร่องริว หมู่ที่ 12
(ประกาศเมื่อ 27/02/2566 เปิดอ่าน 7 ครั้ง)
   
   
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมท่อส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านร่องริว หมู่ที่ 12
(ประกาศเมื่อ 27/02/2566 เปิดอ่าน 5 ครั้ง)
   
   
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมท่อส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านร่องริว หมู่ที่ 12
(ประกาศเมื่อ 23/02/2566 เปิดอ่าน 11 ครั้ง)
   
   
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมท่อส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านร่องริว หมู่ที่ 12
(ประกาศเมื่อ 23/02/2566 เปิดอ่าน 6 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมแซมท่อส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านร่องริว หมู่ที่ 12
(ประกาศเมื่อ 23/02/2566 เปิดอ่าน 6 ครั้ง)
   
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยหลวง ม.13
(ประกาศเมื่อ 23/02/2566 เปิดอ่าน 5 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยหลวง ม.13
(ประกาศเมื่อ 23/02/2566 เปิดอ่าน 4 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ หมู่ที่ 8
(ประกาศเมื่อ 07/02/2566 เปิดอ่าน 7 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 7
(ประกาศเมื่อ 07/02/2566 เปิดอ่าน 7 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 7
(ประกาศเมื่อ 07/02/2566 เปิดอ่าน 6 ครั้ง)
   
   
ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำ ซอย ๖/๒ (ข้างบ้านนายสวัสดิ์ ชำนาญเวียง) หมู่ ๒๐ ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล
(ประกาศเมื่อ 02/02/2566 เปิดอ่าน 6 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 22
(ประกาศเมื่อ 31/01/2566 เปิดอ่าน 9 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 17
(ประกาศเมื่อ 31/01/2566 เปิดอ่าน 11 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 6
(ประกาศเมื่อ 31/01/2566 เปิดอ่าน 9 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคันดินหนองแซะ ม.18
(ประกาศเมื่อ 27/01/2566 เปิดอ่าน 7 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ม.8
(ประกาศเมื่อ 27/01/2566 เปิดอ่าน 6 ครั้ง)
   
   

Total 606 Record : 13 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ] Next>>
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
เลขที่ 345 หมู่ 12 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57160
โทร. 053-795691 แฟกซ์ 053-795691
อีเมล. saraban@abt-wiangthoeng.go.th
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน ::
Copyright © 2023 www.abt-wiangthoeng.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น