ประวัติความเป็นมา
ตราสัญลักษณ์
วิสัยทัศน์
สภาพทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลทางสังคม
ผู้บริหารฝ่ายราชการการเมือง
สมาชิก สภา อบต.
ผู้บริหารฝ่ายประจำ
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
งานการเจ้าหน้าที่
 
การจัดองค์ความรู้ ( KM )
 
งานด้านการจัดการศึกษา
 
ศูนย์ข้อมูล อบต.เวียง
 
 
 
 
 
 
 
 
   
ประกาศผู้ชนะโครงการจ้างปรับปรุงถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร(สถานที่ดำเนินการหมู่ที่ ๕,๑๙,๒๒)
(ประกาศเมื่อ 07/01/2563 เปิดอ่าน 254 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตรหมู่ที่๕,๑๙,๒๒
(ประกาศเมื่อ 02/01/2563 เปิดอ่าน 272 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมศพด.บ้านใหม่
(ประกาศเมื่อ 07/01/2563 เปิดอ่าน 248 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมศพด.บ้านห้วยไคร้
(ประกาศเมื่อ 07/01/2563 เปิดอ่าน 255 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมศพด.บ้านทุ่งโห้ง
(ประกาศเมื่อ 07/01/2563 เปิดอ่าน 388 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมศพด.บ้านห้วยหลวง
(ประกาศเมื่อ 07/01/2563 เปิดอ่าน 394 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 6
(ประกาศเมื่อ 22/01/2563 เปิดอ่าน 252 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 5
(ประกาศเมื่อ 22/01/2563 เปิดอ่าน 269 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างท่อสูบน้ำดิบประปา หมู่ที่ 4
(ประกาศเมื่อ 21/01/2563 เปิดอ่าน 246 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซือเครื่องแบบชุดหรือฝึกปฏิบัติการ อปพร. ตามโครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ปี 2563
(ประกาศเมื่อ 13/01/2563 เปิดอ่าน 930 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าพื้นที่การเกษตร(สถานที่ดำเนินการหมู่ที่ 6)
(ประกาศเมื่อ 03/01/2563 เปิดอ่าน 351 ครั้ง)
   
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระจกโค้งนูน ชนิดโพลีคาร์บอเนต ตามโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและในการจัดซื้อจ
(ประกาศเมื่อ 20/12/2562 เปิดอ่าน 295 ครั้ง)
   
   
ร่าง ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิงอเนกประสงค์ ชนิด 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
(ประกาศเมื่อ 6/12/2562 เปิดอ่าน 278 ครั้ง)
   
   
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
(ประกาศเมื่อ 6/12/2562 เปิดอ่าน 287 ครั้ง)
   
   
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิงอเนกประสงค์ ชนิด 6 ล้อ
(ประกาศเมื่อ 02/12/2562 เปิดอ่าน 279 ครั้ง)
   
   
ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า
(ประกาศเมื่อ 29/11/2562 เปิดอ่าน 253 ครั้ง)
   
   
ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิงอเนกประสงค์ชนิด 6 ล้อ
(ประกาศเมื่อ 29/11/2562 เปิดอ่าน 236 ครั้ง)
   
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี ทีวี(LED TV)
(ประกาศเมื่อ 09/09/2562 เปิดอ่าน 274 ครั้ง)
   
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อตู้สาขาโทรศัพท์
(ประกาศเมื่อ 22/08/2562 เปิดอ่าน 279 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อตู้สาขาโทรศัพท์
(ประกาศเมื่อ 09/09/2562 เปิดอ่าน 251 ครั้ง)
   
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 23
(ประกาศเมื่อ 30/08/2562 เปิดอ่าน 247 ครั้ง)
   
   
โครงการประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 23
(ประกาศเมื่อ 29/08/2562 เปิดอ่าน 257 ครั้ง)
   
   
ประกาศประชาสัมพันธ์ผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงฝายน้ำล้นลำห้วยผึ้ง หมู่ที่ 22 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
(ประกาศเมื่อ 30/08/2562 เปิดอ่าน 281 ครั้ง)
   
   
ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงฝายน้ำล้นลำห้วยผึ้ง หมู่ที่ 22 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
(ประกาศเมื่อ 29/08/2562 เปิดอ่าน 388 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซ์้อโทรทัศน์ แอล อี ดี
(ประกาศเมื่อ 16/08/2562 เปิดอ่าน 317 ครั้ง)
   
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อกล้าต้นแฝก ตามโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยการปลูกหญ้าแฝก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(ประกาศเมื่อ 06/08/2562 เปิดอ่าน 300 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อกล้าแฝก ตามโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยการปลูกหญ้าแฝก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(ประกาศเมื่อ 06/08/2562 เปิดอ่าน 260 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างซื้อต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ ตามโครงการปลูกป่าชุมชน เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(ประกาศเมื่อ 06/08/2562 เปิดอ่าน 294 ครั้ง)
   
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ ตามโครงการปลูกป่าชุมชน เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(ประกาศเมื่อ 06/08/2562 เปิดอ่าน 305 ครั้ง)
   
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม
(ประกาศเมื่อ 24/07/2562 เปิดอ่าน 297 ครั้ง)
   
   
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(แบบ บก.06) จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม
(ประกาศเมื่อ 22/07/2562 เปิดอ่าน 316 ครั้ง)
   
   
ประกาศประชาสัมพันธการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างซื้อพัดลมอุตสาหกรรม จำนวน 6 ครื่อง
(ประกาศเมื่อ 22/07/2562 เปิดอ่าน 326 ครั้ง)
   
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงฝายน้ำล้นลำห้วยผึ้ง หมู่ที่ 22
(ประกาศเมื่อ 20/06/2562 เปิดอ่าน 270 ครั้ง)
   
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดลอกห้วยผาหนีบ หมู่ที่ 4
(ประกาศเมื่อ 20/06/2562 เปิดอ่าน 276 ครั้ง)
   
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนหิมนคลุก หมู่ที่ 6
(ประกาศเมื่อ 20/06/2562 เปิดอ่าน 496 ครั้ง)
   
   
ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์(Smart Card Reader)ขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
(ประกาศเมื่อ 20/6/2562 เปิดอ่าน 262 ครั้ง)
   
   
ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ม.6 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย
(ประกาศเมื่อ 17/06/2562 เปิดอ่าน 322 ครั้ง)
   
   
ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการขุดลอกห้วยผาหนีบ ม.4 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย
(ประกาศเมื่อ 17/06/2562 เปิดอ่าน 307 ครั้ง)
   
   
ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการขุดลอกห้วยผาหนีบ ม.4 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย
(ประกาศเมื่อ 17/06/2562 เปิดอ่าน 330 ครั้ง)
   
   
ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตรสถานที่ดำเนินการหมู่ที่ 23 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย
(ประกาศเมื่อ 17/06/2562 เปิดอ่าน 279 ครั้ง)
   
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 12
(ประกาศเมื่อ 25/03/2562 เปิดอ่าน 263 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซืือจัดจ้างตามโครงการการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 12
(ประกาศเมื่อ 20/03/2562 เปิดอ่าน 317 ครั้ง)
   
   
ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านร่องริว หมุ่ที่ 12
(ประกาศเมื่อ 14/12/2561 เปิดอ่าน 295 ครั้ง)
   
   
ประกาศเปิดเผยประชาสัมพันธ์ราคากลางจัดซื้อไมโครโฟนสำหรับห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์ สำนักปลัด อบต.เวียง
(ประกาศเมื่อ 28/03/2562 เปิดอ่าน 336 ครั้ง)
   
   
ประกาศการประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านร่องริว หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
(ประกาศเมื่อ 18/04/2562 เปิดอ่าน 412 ครั้ง)
   
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุซ่อมแซมบ้านเรือนราษฎรผู้ประสบสาธารณภัย (วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(ประกาศเมื่อ 22/04/2562 เปิดอ่าน 338 ครั้ง)
   
   
ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร หมุ่ที่ 7,12,25
(ประกาศเมื่อ 26/02/2562 เปิดอ่าน 309 ครั้ง)
   
   
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร ม.8,17,21,24
(ประกาศเมื่อ 26/02/2562 เปิดอ่าน 339 ครั้ง)
   
   
ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 8,17,21,24
(ประกาศเมื่อ 26/02/2562 เปิดอ่าน 310 ครั้ง)
   
   

Total 582 Record : 12 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ] 9 [ 10 ][ 11 ][ 12 ] Next>>
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
เลขที่ 345 หมู่ 12 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57160
โทร. 053-795691 แฟกซ์ 053-795691
อีเมล. saraban@abt-wiangthoeng.go.th
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน ::
Copyright © 2023 www.abt-wiangthoeng.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น