ประวัติความเป็นมา
ตราสัญลักษณ์
วิสัยทัศน์
สภาพทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลทางสังคม
ผู้บริหารฝ่ายราชการการเมือง
สมาชิก สภา อบต.
ผู้บริหารฝ่ายประจำ
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
งานการเจ้าหน้าที่
 
การจัดองค์ความรู้ ( KM )
 
งานด้านการจัดการศึกษา
 
ศูนย์ข้อมูล อบต.เวียง
 
 
 
 
 
 
 
 
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการขยายท่อลอดเหลี่ยม ม.21(ลำห้วยเขาวัว)
(ประกาศเมื่อ 20/03/2567 เปิดอ่าน 11 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการขยายท่อลอดเหลี่ยม ม.21(ลำห้วยเขาวัว)
(ประกาศเมื่อ 20/03/2567 เปิดอ่าน 5 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบบประปาหมู่บ้าน ม.21
(ประกาศเมื่อ 11/03/2567 เปิดอ่าน 8 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบบประปาหมู่บ้าน ม.21
(ประกาศเมื่อ 11/03/2567 เปิดอ่าน 11 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ม.9
(ประกาศเมื่อ 11/03/2567 เปิดอ่าน 8 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ม.9
(ประกาศเมื่อ 11/03/2567 เปิดอ่าน 5 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ม.4
(ประกาศเมื่อ 23/02/2567 เปิดอ่าน 22 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง ฯ โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ม.4
(ประกาศเมื่อ 23/02/2567 เปิดอ่าน 9 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเช่าเครื่องจักรกลรื้อถอนระบบประปาหอถังสูง ถังเก็บไฟเบอร์กลาส ม.21
(ประกาศเมื่อ 22/02/2567 เปิดอ่าน 11 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประชาสัมพันธืการเปิดเผยราคากลาง ฯจ้างโครงการเช่าเครื่องจักรกลรื้อถอนระบบประปาหอถังสูง ถังเก็บไฟเบอร์กลาส ม.21
(ประกาศเมื่อ 22/02/2567 เปิดอ่าน 7 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งโห้ง ม.5
(ประกาศเมื่อ 20/02/2567 เปิดอ่าน 12 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งโห้ง ม.5
(ประกาศเมื่อ 20/02/2567 เปิดอ่าน 9 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราาคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.21 เชื่อมต่อ ม.3
(ประกาศเมื่อ 15/02/2567 เปิดอ่าน 9 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมแซมท่อส่งน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านร่องริว ม.12
(ประกาศเมื่อ 16/01/2567 เปิดอ่าน 29 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมแซมท่อส่งน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านร่องริว ม.12
(ประกาศเมื่อ 16/01/2567 เปิดอ่าน 26 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการซ่อมแซมท่อส่งน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านร่องริว ม.12
(ประกาศเมื่อ 16/01/2567 เปิดอ่าน 26 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการซ่อมแซมท่อส่งน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านร่องริว ม.12
(ประกาศเมื่อ 16/01/2567 เปิดอ่าน 35 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างกำแพงกั้นดินคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17
(ประกาศเมื่อ 16/01/2567 เปิดอ่าน 33 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างกำแพงกั้นดินคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17
(ประกาศเมื่อ 16/01/2567 เปิดอ่าน 30 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยใช้หินคลุกบดทับ ม.16
(ประกาศเมื่อ 16/01/2567 เปิดอ่าน 23 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยใช้หินคลุกบดทับ ม.16
(ประกาศเมื่อ 16/01/2567 เปิดอ่าน 32 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยใช้หินคลุกบดทับ ม.12
(ประกาศเมื่อ 16/01/2567 เปิดอ่าน 23 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยใช้หินคลุกบดทับ ม.8
(ประกาศเมื่อ 16/01/2567 เปิดอ่าน 21 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยใช้หินคลุกบดทับ ม.8
(ประกาศเมื่อ 16/01/2567 เปิดอ่าน 28 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยใช้หินคลุกบดทับ ม.12
(ประกาศเมื่อ 20/12/2566 เปิดอ่าน 40 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ม.11
(ประกาศเมื่อ 19/12/2566 เปิดอ่าน 29 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ม.11
(ประกาศเมื่อ 19/12/2566 เปิดอ่าน 41 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยใช้หินคลุกบดทับ ม.23
(ประกาศเมื่อ 19/12/2566 เปิดอ่าน 44 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยใช้หินคลุกบดทับ ม.23
(ประกาศเมื่อ 19/12/2566 เปิดอ่าน 17 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยใช้หินคลุกบดทับ ม.6
(ประกาศเมื่อ 14/12/2566 เปิดอ่าน 16 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยใช้หินคลุกบดทับ ม.6
(ประกาศเมื่อ 14/12/2566 เปิดอ่าน 25 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนสายทางห้วยระเมศ ซอย 7 หมู่ที่ 23
(ประกาศเมื่อ 13/11/2566 เปิดอ่าน 114 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคาจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนสายทางห้วยระเมศ ซอย 7 ม.23
(ประกาศเมื่อ 06/11/2566 เปิดอ่าน 27 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด ม.3
(ประกาศเมื่อ 27/09/2566 เปิดอ่าน 33 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด ม.3
(ประกาศเมื่อ 27/09/2566 เปิดอ่าน 40 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วม ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) พร้อมหลังคาสแตนเลส จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
(ประกาศเมื่อ 22/09/2566 เปิดอ่าน 36 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ผู้เสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) พร้อมหลังคาสแตนเลส จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(ประกาศเมื่อ 22/09/2566 เปิดอ่าน 28 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) พร้อมหลังคาสแตนเลส จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(ประกาศเมื่อ 22/09/2566 เปิดอ่าน 37 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่งพัง หมู่ที่ 8
(ประกาศเมื่อ 13/09/2566 เปิดอ่าน 35 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประชาสีมพันธ์การเปิดเผยราคากลางฯ จ้างป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่งพัง หมู่ที่ 8
(ประกาศเมื่อ 13/09/2566 เปิดอ่าน 33 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการสนอราคา ซื้อโครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ (แบบรถเข็น)
(ประกาศเมื่อ 06/09/2566 เปิดอ่าน 32 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ (แบบรถเข็น)
(ประกาศเมื่อ 06/09/2566 เปิดอ่าน 41 ครั้ง)
   
   
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) พร้อมหลังคาสแตนเลส จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(ประกาศเมื่อ 01/09/2566 เปิดอ่าน 37 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ร่างประกวดราคาซื้อโครงการจัดพซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) พร้อมหลังคาสแตนเลส จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
(ประกาศเมื่อ 22/08/2566 เปิดอ่าน 31 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 3
(ประกาศเมื่อ 15/08/2566 เปิดอ่าน 31 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10
(ประกาศเมื่อ 03/08/2566 เปิดอ่าน 30 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ปรชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง จ้างก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 18
(ประกาศเมื่อ 03/08/2566 เปิดอ่าน 46 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 18
(ประกาศเมื่อ 03/08/2566 เปิดอ่าน 58 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ปรชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง จ้างก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 21
(ประกาศเมื่อ 03/08/2566 เปิดอ่าน 31 ครั้ง)
   
   

Total 669 Record : 14 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ] Next>>
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
เลขที่ 345 หมู่ 12 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57160
โทร. 053-795691 แฟกซ์ 053-795691
อีเมล. saraban@abt-wiangthoeng.go.th
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน ::
Copyright © 2024 www.abt-wiangthoeng.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น