ประวัติความเป็นมา
ตราสัญลักษณ์
วิสัยทัศน์
สภาพทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลทางสังคม
ผู้บริหารฝ่ายราชการการเมือง
สมาชิก สภา อบต.
ผู้บริหารฝ่ายประจำ
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
งานการเจ้าหน้าที่
 
การจัดองค์ความรู้ ( KM )
 
งานด้านการจัดการศึกษา
 
ศูนย์ข้อมูล อบต.เวียง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
 
งานการศึกษาไม่กำหนดระดับ
- โรงเรียนผู้สูงอายุห้วยไคร้ 7 หมู่บ้าน จัดกิจกรรมทุกวันที่ 27 ของเดือน (บูรณาการร่วม กลุ่มงานส่งเสริมฯ รพ.เทิง)
- ร่องแช่ 4 หมู่บ้าน จัดกิจกรรมเดือนละ 2 ครั้ง (บูรณาการร่วมงานแพทย์แผนไทย รพ.สต.ร่องแช่)
 
งานกีฬาและนันทนาการ
- กีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดำเนินงานช่วง ธ.ค. - ม.ค.
 
งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น
- ประเพณีลอยกระทง จัดทำ + ส่งขบวนเข้าร่วมในระดับอำเภอ
- งานบุญเดือน 4 ประเพณีบุญผะเหวด กำหนดจัดกิจกรรม ช่วงเสาร์ที่ 2 ของเดือนมีนาคม ของทุกปี (บูรณาการร่วมกับ อบจ. สภาวัฒนธรรมอำเภอ อปท.ในเขตพื้นที่อำเภอเทิง ที่มีชุมชนชาวอิสาน)
- ประเพณีถวายเทียนพรรษา ดำเนินกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ร่วมกับชุมชน เพื่อนำไปถวายยังวัดต่างๆ ในเขตพื้นที่
 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
ศพด. ภูมิทัศน์สวยเด่น เน้นพัฒนาการสมวัย ใส่ใจคุณภาพผู้เรียน บริหารงานแบบมีส่วนร่วม
ศพด. ห้วยไคร้
- ครู ผดด. 1
- ผดด. 1
- พนง. จ้างทั่วไป 1
- เด็ก 60 คน
(พื้นที่บริการ 7 หมู่บ้าน)
 
ศพด.ทุ่งโห้ง
- ครู ผดด. 1
- ผดด. 1
- เด็ก 40 คน
(พื้นที่บริการ 4 หมู่บ้าน)
 
ศพด.บ้านใหม่
- ครู ผดด. 1
- เด็ก 20 คน
(พื้นที่บริการ 5 หมู่บ้าน)
 
ศพด. บ้านใหม่ริมอิง
- ดศ. (1) 1
- ผดด. 1
- เด็ก 34 คน
(พื้นที่บริการ 2 หมู่บ้าน)
 
ศพด. ห้วยหลวง
- ครู ผดด. 1
- ผดด. 1
- เด็ก 36 คน
(พื้นที่บริการ 2 หมู่บ้าน)
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
เลขที่ 345 หมู่ 12 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57160
โทร. 053-795691 แฟกซ์ 053-795691
อีเมล. saraban@abt-wiangthoeng.go.th
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน ::
Copyright © 2024 www.abt-wiangthoeng.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น