ประวัติความเป็นมา
ตราสัญลักษณ์
วิสัยทัศน์
สภาพทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลทางสังคม
ผู้บริหารฝ่ายราชการการเมือง
สมาชิก สภา อบต.
ผู้บริหารฝ่ายประจำ
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
งานการเจ้าหน้าที่
 
การจัดองค์ความรู้ ( KM )
 
งานด้านการจัดการศึกษา
 
ศูนย์ข้อมูล อบต.เวียง
 
 
 
 
 
 
 
 
งานการเจ้าหน้าที่
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
+ ประกาศโครงสร้าง
+ ประกาศใช้แผน
+ ประกาศอำนาจหน้าที่
+ แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566)
ใบลา
+ แบบใบลา
+ ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลา
ประกาศ/คำสั่งงานการเจ้าหน้าที่
+ การแบ่งงานและกำหนดหน้าที่ควำมรับผิดชอบ
ร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการบริหารบุคคล
+ ดาวน์โหลด>> แบบร้องเรียนร้องทุกข์
+ ประกาศช่องทางร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
+ ประกาศประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลเวียง (1 ตุลาคม 2560)
คำสั่งมอบหมายหน้าที่การงาน
+ คำสั่งมอบหมายงาน อบต.เวียง
+ คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน (หัวหน้าส่วนราชการ)
+ คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการปลัด อบต.
+ คำสั่งมอบอำนาจให้ปลัดปฏิบัติราชการแทนปลัด
ประกาศหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
+ การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร
+ การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
+ การพัฒนาบุคลากร
+ การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
+ การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล อบต.เวียง
+ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล อบต.เวียง
แผนภูมิโครงสร้างส่วนราชการ
+ แผนภูมิโครงสร้างการบริหารของ อบต.เวียง
คู่มือการปฏิบัติงาน
+ คู่มือการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
คู่มือการให้บริการประชาชน
+ คู่มือประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
+ รายงานผลารบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2565
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
+ แผนพัฒนาบุคลากรประจำปี พ.ศ.2564-2566
+ กิจกรรมเกี่ยวกับการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
+ การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
+ การบรรจุแต่งตั้งบุคลากร
+ หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
+ หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
+ หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ
+ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
เอกสารเผยแพร่ความรู้ระเบียบข้อกฎหมาย
+ ไตรมาสที่ 1 > ตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563
+ ไตรมาสที่ 2 > มกราคม 2564 - มีนาคม 2564
+ ไตรมาสที่ 3 > เมษายน 2564 - มิถุนายน 2564
+ ไตรมาสที่ 4 > กรกฎาคม 2564 - กันยายน 2564
+ ไตรมาสที่ 1/2565 > ตุลาคม 2564 - ธันวาคม 2564
+ ไตรมาสที่ 2/2565 > มกราคม 2565 - มีนาคม 2565
+ ไตรมาสที่ 3/2565 > เมษายน 2565 - มิถุนายน 2565
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อบต.เวียง
+ ประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
เลขที่ 345 หมู่ 12 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57160
โทร. 053-795691 แฟกซ์ 053-795691
อีเมล. saraban@abt-wiangthoeng.go.th
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน ::
Copyright © 2024 www.abt-wiangthoeng.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น